ISSN 2225-7543

№2 (66), 2013 Економічна серія

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Івашко Л.М. — Вплив освіти та її якості на економіку україни.
2. Коляда Ю.В., Тукало В.О. — Взаємодія інституціональних складових економіки на підґрунті якісного аналізу математичних моделей.
3. Кондиріна А.Г. — Соціальне відторгнення як причина низького рівня людського розвитку в україні.
4. Палєхова Л.Л. — Використання матричних методів у дослідженні ринкового стану промислових підприємств.
5. Педерсен І.О. — Економічна сутність і методи оцінювання інноваційного потенціалу підприємств.
6. Тустанівський Б.О. — Внутрішньогалузева торгівля між сша та єс як чинник трансатлантичної торговельної інтеграції.
7. Цимбалюк С.О. — Формування та реалізація компенсаційної політики на макрорівні в україні.
8. Волянська-Савчук Л.В. — Порівняльний аналіз теорій визначення кризи науковцями.
9. Освальд М.В. — Міжнародний досвід регулювання трансфертного ціноутворення на прикладі сша та китаю.
10. Шпак Н.А. — Підвищення соціального рівня сільської молоді як фактор розвитку трудового потенціалу.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

11. Хахлюк А.М., Мариніна С.В. — Вплив антикризових заходів на оптимізацію та регулювання зовнішньої торгівлі україни.
12. Горшунова І.В., Захаров Є.Б. — Інноваційні зміни в освітній діяльності вищого навчального закладу україни.
13. Папіж Ю.С. — Системний підхід як основа управління економічним розвитком підприємств вугільної промисловості україни.
14. Базилевич В.М. — Ефективне використання енергоресурсів – напрям економічної безпеки підприємств апк.
15. Захаренко Ю.В., Попов М.О. — Комплексний підхід щодо розрахунків економічної ефективності енергозберігаючих заходів (на прикладі когенерації) в олійно-жировій галузі.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

16. Бутко М.П., Мазур О.В. — Методологія організації та ефективного функціонування регіонального апк.
17. Войнаренко М.П., Петрицька О.С. — Проблеми впровадження бюджетного управління на вітчизняних підприємствах.
18. Волот О.І. — Моделювання інформаційного забезпечення процесу управління промисловими підприємствами з використанням сучасних інформаційних технологій.
19. Зоідзе Д.Р. — Особливості ризик-менеджменту на фармацевтичних підприємствах.
20. Лісіца В.В. — Тенденції та напрями інноваційного розвитку роздрібних торговельних мереж у посткризовий період.
21. Марченко Н.А., Задорожна С.М. — Теоретико-методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості галузей промисловості.
22. Питуляк Н.С. — Удосконалення принципів функціонування логістичних інформаційних систем.
23. Олійченко І.М., Повна С.В. — Системність регіональної економічної політики в контексті сталого розвитку.
24. Селінний М.М. — Кооперація як необхідна умова розвитку аграрних домогосподарств.
25. Соломаха І.В. — Державне регулювання та його вплив на прискорений розвиток вітчизняного флористичного ринку.
26. Мейта В.І. — Аналіз підходів до визначення функціональних складових економічної безпеки промислових підприємств.
27. Забаштанська Т.В. — Теоретичні аспекти політики ціноутворення комунального господарства україни.
28. Нікончук Н.В. — Ринок освітніх послуг в україні: аналіз стану та перспективи розвитку.
29. Семченко-Ковальчук О.Б. — Стан та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва: регіональний аспект.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

30. Васильєв О.В. — Проблеми удосконалення інфраструктури страхового ринку.
31. Ільчук В.П., Садчиков В.С. — Шляхи підвищення фінансово-економічної безпеки підприємств аграрного бізнесу.
32. Кравчук Г.В., Дубина М.В., Вільховик О.В. — Концептуальний підхід до декомпозиції системи страхування вкладів .
33. Мельникова М.В., Міхальова К.В. — Програмно-цільове бюджетування як чинник підвищення ефективності міського управління.
34. Гавриленко Н.І., Анопрієнко В.О., Рогова Г.А. — Розвиток фондового ринку в контексті іро.
35. Даценко В.В., Тараненко В.Є. — Система недержавного пенсійного забезпечення і розвиток фінансового посередництва в україні.
36. Жарій Я.В., Куфаєв В.В. — Вплив кредитного та валютного ризиків на ліквідність банківської системи україни.
37. Забаштанський М.М. — Розвиток концесійних відносин в україні.
38. Зеленська О.О. — Державна фінансова підтримка аграрної сфери в російській імперії в кінці хіх – на початку хх століття.
39. Кальченко О.М., Ворошило О.В. — Сучасний стан банківської системи україни: проблеми та шляхи розвитку.
40. Корнєєв М.В. — Економічне середовище діяльності суб’єктів фінансового сектору в сучасних умовах.
41. Сорокіна О.В. — Спрощений метод оцінювання фінансово-економічного стану підприємства.
42. Шевченко О.С. — Методологічні аспекти удосконалення соціального страхування як складової системи соціального захисту населення україни.
43. Борисенко Л.І. — Значення єдиного соціального внеску у процесі формування доходів бюджету пенсійного фонду україни.
44. Кощук Т.В. — Необхідність корекції податкової політики в україні.
45. Озерчук О.В. — Державно-приватне партнерство та активізація інвестиційної діяльності в україні.
46. Велентейчик Н.Ю. — Розвиток понятійно-категоріального апарату регулювання міжбюджетних відносин.
47. Волковець Т.В. — Сутність податкового механізму та його зв’язок з податковою політикою і податковою системою.
48. Клименко Т.В. — Роль бюджетного потенціалу в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону.
49. Косицький К.В. — Підхід до організації ефективного податкового менеджменту промислового холдингу.
50. Малик О.В. — Сучасна парадигма забезпечення фінансової безпеки підприємств за умов глобалізації та членства у сот.
51. Мордванюк Я.В. — Фінансовий механізм регулювання проблемної заборгованості комерційного банку.
52. Тунік М.В. — Контролінг – ефективний інструментарій стратегічного управління страховою компанією.
53. Федченко М.А., Косач І.А. — Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: український та зарубіжний досвід.
54. Артемов С.Г. — Розвиток інвестиційних процесів у сучасних умовах господарювання.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

55. Гришко Н.В., Лубенченко О.Е. — Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в україні та незалежний аудит.
56. Гоголь Т.А. — Особливості методики фінансового аналізу підприємств малого бізнесу.
57. Іванова Л.Б. — Бухгалтерський облік витрат в умовах антикризових заходів боржника.
58. Лень В.С. — Стан та облікові й податкові аспекти поліпшення орендованих земельних ділянок.
59. Рядська В.В. — Дослідження розвитку аудиту як системи тристоронніх відносин.
60. Шульга С.В. — Реформа аудиту в україні: quo vadis.
61. Безоглюк В.О. — Податкова накладна як засіб боротьби з ризиковими імпортерами.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

62. Олійченко І.М., Юрченко Ю.Д. — Впровадження інструментів електронного урядування в системі державної влади.
63. Дітковська М.Ю. — Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення місцевих органів виконавчої влади.
64. Куценко М.А. — Формування державного замовлення на підготовку кадрів державної служби україни з надзвичайних ситуацій.
65. Оліфіренко Л.Д. — Інституціональна парадигма державного регулювання розвитку корпоративних структур.
66. Ворвинець Б.М. — Теоретичні основи організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці.
67. Романова А.А. — Застосування маркетингової інформаційної системи у процесі розроблення стратегічного плану брендингу території.
68. Харченко Ю.П. — Аспекти модернізації державних механізмів управління процесами соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування.
69. Прокопович Т.Г. — Архітектура системи державного управління земельними відносинами та напрями її вдосконалення.
70. Озарко К.С., Опотяк Ю.В. — Дослідження взаємозв’язків параметрів методик визначення особистісних характеристик для підвищення ефективності менеджменту персоналу.