ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Волковець Т.В., Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено взаємозв’язок таких понять, як «податковий механізм», «податкова політика» та «податкова система». Проаналізовано варіанти трактування сутності податкового механізму та запропоновано власне визначення досліджуваного поняття.

Ключові слова:

податковий механізм, податкова політика, податкова система

Використана література:

1. Буряковський В. В. Податки : навчальний посібник / В. В. Буряковський. – Дніпропетровськ : Пороги, 1998. – 611 с.

2. Варакса Н. Г. Теория и методология формирования налогового механизма реализации налоговой политики на макро- и микроуровне в сельском хозяйстве : автореф. дис. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.10 / Н. Г. Варакса. – Орел, 2011. – 48 с.

3. Василик О. Д. Податкова система України : навчальний посібник / О. Д. Василик. – К. : ВАТ «Поліграфкнига», 2004. – 478 с.

4. Дмитриева Н. Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации / Н. Г. Дмитриева, Д. Б. Дмитриев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 512 с.

5. Дробозина Л. А. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник для вузов / Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 527 с.

6. Жидкова Е. Ю. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / Е. Ю. Жидкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 480 с.

7. Заяц Н. Е. Теория налогов : учебник / Н. Е. Заяц. – Минск : БГЭУ, 2002. – 220 с.

8. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Г. Ю. Ісаншина. – К. : ЦУЛ, 2003. – 260 с.

9. Карп М. В. Налоговый менеджмент : учебник для вузов / М. В. Карп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 477 с.

10. Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти / Б. А. Карпінський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 374-383.

11. Качур О. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / О. В. Качур. – М. : КНОРУС, 2007. – 304 с.

12. Майбуров И. А. Теория и история налогообложения : учебное пособие / И. А. Майбуров, Н. В. Ушак, М. Е. Косов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 422 с.

13. Масліченко С. О. Фіскальний механізм у системі державного регулювання : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 / С. О. Масліченко. – К., 2002. – 16 с.

14. Мураховская Е. С. Налоги и сборы : офиц. разъяснения гос. органов / Е. С. Мураховская. – М. : Проспект, 2000. – 586 с.

15. Налоги и налогообложени : учеб. пособие / Д. Г. Черник [и др.] ; ред. Д. Г. Черник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2010. – 367 с.

16. Онищенко В. А. Податковий контроль (основи організації) / В. А. Онищенко. – К. : Редакція журналу «Вісник податкової служби України», 2002. – 432 с.

17. Оподаткування в Україні : навч. посіб. / [Н. М. Дєєва, Н. І. Редіна, Т. О. Дулік та ін.] ; за ред. Н. І. Редіної. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 544 с.

18. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : учебник для вузов. – 7-е изд., доп. и перераб. / В. Г. Пансков. – М. : МЦФЭР, 2006. – 592 с.

19. Поролло Е. В. Формирование и развитие налогового механизма субъектов Российской Федерации (на примере Ростовской области) : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.10 / Е. В. Поролло. – Ростов-на-Дону, 1999.

20. Сербина О. Г. Суть та структура податкового механізму регулювання банківської діяльності / О. Г. Сербина // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.3. – С. 251-257.

21. Сомоєв Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения : учебное пособие / Р. Г. Сомоев. – М. : Издательство «ПРИОР», 2000. – 176 с.

22. Сохова Ф. В. Налоговый механизм развития бюджетного потенциала региона : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.10 / Ф. В. Сохова. – М., 2008. – 23 с.

23. Тюпакова Н. Н. Особенности функционирования налогового механизма в транзитивной экономике / Н. Н. Тюпакова, О. Ф. Бочарова // Научный журнал КубГАУ. – 2011. – № 66. – С. 11-23.

24. Чернявська Л. В. Сутність і структура податкового механізму управління економікою / Л. В. Чернявська // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 2 (5). – С. 53-55.

25. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение : учебник / Т. Ф. Юткина. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 429 с.

26. Янушевич Я. В. Податковий механізм створення передумов економічного зростання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Я. В. Янушевич. – К., 2009. – 25 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf