ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Безоглюк В.О., Національний університет державної податкової служби України, м. Київ, Україна

,

,

Мова статті: українська

Анотація:

З урахуванням досвіду європейських держав обґрунтовано необхідність удосконалення форми податкової накладної за допомогою введення додаткових реквізитів, що сприятиме відсіюванню на ринку фінансових, транзитних та інших ризикових посередників.

Ключові слова:

податкова накладна, митна декларація, ризиковий посередник

Використана література:

1. Данилов О. Методологічний підхід до економіко-математичного моделювання податкової політики / О. Данилов // Наук. пр. УФЕІ. – 1999. – № 3 (6). – С. 21.

2. Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету : монографія / [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко та ін.]. – К. : НДФІ, 2004. – 344 с.

3. Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології і організації : монографія / під ред. В. П. Ніколаєва. – К. : МП Леся, 2006. – 320 с.

4. Скрипник А. В. Державне регулювання трансформаційної економіки: (аспекти моделювання) : монографія / А. В. Скрипник. – Ірпінь, 2002. – 312 с.

5. Смирнов А. Налогообложение: модели оптимизации / А. Смирнов // Экономист. – 1998. – № 2. – С. 69.

6. Юткина Т. Ф. Налоговедение: от реформы к реформе : монография / Т. Ф. Юткина. – М. : Инфра–М., 1999. – 292 с.

7. Адамик О. В. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04 / О. В. Адамик ; Терноп. акад. народ. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – 20 с.

8. Гнатів О. Облікова політика щодо розрахунків підприємств і формування її елементів /

9. О. Гнатів // Економічні науки. Серія «Облік, фінанси, кредит». – 2009. – № 5. – С. 48-56.

10. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/taxqabase/ catalog.

11. Законодавство ЄС про податок на додану вартість [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=487.

12. Сайт державної податкової служби [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу : http://sts.gov.ua.

13. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI (із змінами та доповненнями) [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/taxqabase/catalog.

Переглянути статтю    Завантажити pdf