ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Волот О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано методичне підґрунтя щодо формування і використання функціональної моделі інформаційного забезпечення процесу управління промисловими підприємствами, спрямованої на підвищення обґрунтованості управлінських рішень, реалізація яких сприятиме поліпшенню бізнес-середовища, адаптації організаційних структур і логістичних систем до вимог ринкової кон’юнктури, економії всіх видів ресурсів та нарощуванню конкурентних переваг реальних господарюючих суб’єктів.

Ключові слова:

моделювання, інформаційне забезпечення, інформаційно-комунікаційні технології, управлінські рішення, функціональна модель

Використана література:

1. Белогуров В. П. Основы управления : [учеб. пособие] / В. П. Белогуров. – Х. : Консум, 2003. – 240 с.

2. Бутко М. П. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління : монографія / М. П. Бутко, М. Ю. Дітковська. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 244 с.

3. Веников В. А. Теория подобия и моделирования / В. А. Веников, Г. В. Веников. – М. : Высшая школа, 1984. – 439 с.

4. Годин В. В. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 17 / В. В. Годин, И. К. Корнеев. – М. : Инфра-М, 2000. – 352 с.

5. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. для студ. напрямів "Економіка і підприємництво", "Менеджмент" / А. Є. Батюк, З. П. Двуліт, К. М. Обельовська та ін. ; відп. ред. А. Ф. Барвінський. – Л. : Інтелект-Захід, 2004. – 520 с.

6. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління / С. П. Кулицький. – К. : МАУП, 2002. – 224 с.

7. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. пособие / В. М. Колпаков. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.

8. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.

9. Олійниченко О. М. З’ясування потреб в інформації для формування інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень / О. М. Олійниченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2009. – № 31. – С. 65-66.

10. Петренко С. М. Моделювання як основа забезпечення інформаційних потреб управління / С. М. Петренко // Наукові праці КНТУ: Економічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2005. – Вип. 7, ч. 1. – С. 222-230.

11. Советов Б. Я. Моделирование систем / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – М. : Высшая школа, 1985. – 271 с.

12. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / М. Г. Твердохліб. – К. : КНЕУ, 2000. – 208 с.

13. Laudon K. C. Management information system, 8th edition / K. C. Laudon, J. P. Laudon. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003. – 543 р.

Переглянути статтю    Завантажити pdf