ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Велентейчик Н.Ю., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Уточнено понятійно-категоріальний апарат регулювання міжбюджетних відносин у контексті забезпечення соціально-економічного зростання держави. Проаналізовано основні підходи до тлумачення поняття «міжбюджетні відносини»: економічний, фінансовий, організаційний, політичний, правовий, регулятивний. Розкрито сутнісні характеристики бюджетного регулювання, регулювання міжбюджетних відносин та фінансового вирівнювання. Для визначення співвідношення цих понять проведено семантичний аналіз, виявлено суперечності та неузгодженості щодо їх підпорядкованості та взаємозв’язку.

Ключові слова:

міжбюджетні відносини, бюджетне регулювання, регулювання міжбюджетних відносин, фінансове вирівнювання, підходи

Використана література:

1. Бак Н. А. Міжбюджетні відносини як складова бюджетного регулювання / Н. А. Бак // Фінанси України. – 2002. – № 5. – С. 78-82.

2. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

4. Волохова І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / І. С. Волохова. – Одеса : Атлант, 2010. – 234 с.

5. Воробйов Ю. М. Міжбюджетні відносини в Україні / Ю. М. Воробйов, І. В. Усков. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2010. – 276 с.

6. Гринкевич Л. С. Теоретико-методологические основы формирования современной системы межбюджетных отношений в региональных системах / Л. С. Гринкевич, В. В. Казаков, Н. А. Урман. – Томск : Изд-во НТЛ, 2010. – 420 с.

7. Данченко Е. Г. Развитие межбюджетных отношений в Российской Федерации : [монография] / Е. Г. Данченко, А. В. Литвинова. – Шахты : ГОАУ ВПО «ЮРГУЭС», 2009. – 87 с.

8. Загорський В. С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку : [монографія] / В. С. Загорський. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 288 с.

9. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн / В. В. Зайчикова. – К. : НДФІ, 2007. – 299 с.

10. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : [навч. посіб.] / В. І. Кравченко. – К. : Знання, КОО, 1999. – 487 с.

11. Лунина И. Межбюджетные отношения в Украине: концептуальные подходы к реформированию / И. Лунина // Экономика Украины. – 2002. – № 5. – С. 10-16.

12. Макогон В. Д. Основи регулювання міжбюджетних відносин / В. Д. Макогон // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 12. – С. 21-24.

13. Місцеві фінанси : [підручник] / за ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

14. Полозков М. Г. Межбюджетные отношения в федеративном государстве : [монография] / М. Г. Полозков. – Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. – 124 с.

15. Суглобов А. Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации : [учеб. пособие для студентов вузов] / А. Е. Суглобов, Ю. И. Черкасова, В. А. Петренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 263 с.

16. Фаттиева А. Р. Межбюджетные отношения в условиях федерализма : [монография] / А. Р. Фаттиева, Д. М. Гаджикурбанов. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2005. – 144 с.

17. Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / І. Я. Чугунов. – К. : НІОС, 2003. – 488 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf