ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шевченко О.С., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Питання соціальної справедливості є сьогодні актуальними для будь-якої країни світу. Захист громадян від негативних наслідків ринкової економіки постає одним з першочергових завдань сучасної соціально-орієнтованої держави. Євроінтеграційний розвиток України вимагає проведення активної соціальної політики та забезпечення високих соціальних гарантій для громадян. Уряд повинен усвідомити та здійснювати ефективне регулювання правових, фінансових та організаційних засад існуючого в Україні механізму соціального страхування та організувати більш раціональне використання коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Ключові слова:

соціальне страхування, видатки на соціальний захист, соціальна допомога, соціальні пільги, соціальні гарантії

Використана література:

1. Павлюк В. Д. Соціальна політика / В. Д. Павлюк, М. І. Приступа, В. І. Старцун. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 214 с.

2. Куликова М. А. Современное состояние эффективности механизмов социально-страхового обеспечения качества жизни населения : монография / М. А. Куликова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 104 с.

3. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

4. Конституція України : прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

5. Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Реальний стан та перспективи реформування. – К. : Центр громадської експертизи, 2009. – 104 с.

6. Конопліна Ю. С. Система соціального страхування в контексті сучасних економічних і демографічних тенденцій : монографія / Ю. С. Конопліна. – Суми : Університетська книга, 2011. – 100 с.

7. Національна система загальнообов’язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегія розвитку : [монографія] / Е. М. Лібанова, В. М. Новіков, О. В. Макарова, У. Я. Садова, Н. І. Андрусишин ; відп. ред. Е. М. Лібанова. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006. – 179 с.

8. Реформування системи соціальних послуг. Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mlsp.gov.ua.

9. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

10. Національні рахунки соціального захисту (НРСЗ) України у 2011 році : стат. бюл. / відп. за вип. І. В. Калачова. – К. : Держкомстат, 2013. – 166 с.

11. Веб-сайт Євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plug-in=1&pcode=tps00108&language=en.

12. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості : Національна доповідь / кер. авт. кол. Е. М. Лібанова ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. – Умань : Візаві, 2012. – 412 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf