ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Клименко Т.В., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено роль і місце бюджетного потенціалу в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. Запропоновано авторський підхід до трактування поняття "бюджетний потенціал регіону". Оцінено сучасний стан бюджетного потенціалу Чернігівської області та визначені основні напрямки його нарощування.

Ключові слова:

фінансовий потенціал розвитку регіону, бюджетний потенціал, регіональний розвиток, фінансова самостійність, місцеві бюджети, доходи та видатки місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти

Використана література:

1. Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території : [монографія] / В. Г. Боронос. – Суми : СумДУ, 2011. – 310 с.

2. Вахович І. М. Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення : [навчальний посібник] / І. М. Вахович, І. М. Камінська. – Луцьк : Надстир’я, 2009. – 400 с.

3. Герасимчук З. В. Управління фінансовими ресурсами регіону : [монографія] / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович, І. М. Камінська. – Луцьк : Настир’я, 2005. – 174 с.

4. Голодова Ж. Г. Формирование и управление финансовым потенциалом региона в целях обеспечения его экономического роста : автореф. дис. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / Ж. Г. Голодова. – М., 2010. – 46 с.

5. Зенченко С. В. Формирование и оценка регионального финансового потенциала устойчивого развития экономики территории : теория и методология : автореф. дис. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика” ; 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / С. В. Зенченко. – Ставрополь, 2009. – 37 с.

6. Лучка А. В. Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / А. В. Лучка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.

7. Полевик Г. М. Вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами регіону : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / Г. М. Полевик. – Одеса, 2011. – 17 с.

8. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

9. Чернігівщина – 2011 : [статистичний щорічник] / Головне управління статистики у Чернігівській області ; за редакцією Д. І. Ашихміної. – Чернігів, 2012. – 480 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf