ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Волянська-Савчук Л.В., Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено порівняльний аналіз теорій визначення кризи науковцями як передумова антикризового управління на підприємстві. Дослідження ґрунтується на наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених. Виникнення кризового стану підприємства є свідченням поступового розбалансування та повної втрати дієздатності внутрішнього механізму саморегуляції господарської системи. Подолання кризи не може здійснюватись автоматично, воно має бути організовано органом управління підприємства.

Ключові слова:

криза, кризовий стан, кризова ситуація, кризові умови, дестабілізація

Використана література:

1. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / за заг. ред. Є. З. Шершньової. – К. : КНЕУ, 2007.

2. Антикризисное управление : учебник / Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский и др. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Омега-Л, 2005.

3. Антикризисное управление : учебник для вузов / под ред. Э. М. Короткова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2006.

4. Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука / А. А. Богданов. – М. : Экономика, 1989.

5. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2001.

6. Крутик А. Б. Антикризисный менеджмент: Превентивные методы управления / А. Б. Крутик, А. И. Муравьев. – СПб. : Питер, 2001. – 432 с.

7. Крушельницька О. В. Управління персоналом : навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.

8. Фінанси підприємств : підручник. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / за ред. Ф. Поддєрьогіна. – К. : КНЕУ, 2000.

9. Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / А. Д. Чернявський. – К. : МАУП, 2006.

10. Barton L. Crisis in organizations: Managing and communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati. – Ohio : South-Western, 1993.

11. Forgue B. Nouvelles approaches de la gestion des crises // Rev française de gestion. – Paris, 1996. – № 108.

12. Green P. S. Reputation Risk Management. London: Pitman // Financial Times, 1992.

13. Lagadec P. Un nouveau champ de responsabilite’ pour les dirigeants // The Virtual Corporation. – New York, 1993; Rev francaise de gestion. – Paris, 1996. – № 108.

14. Pauchant T. C. La gestion systemique des crises et la prevention de la contr-production / T. C. Pauchant, E. M. Morin // Rev francaise de gestion. – 1996. − № 108. – В. 80-99.

15. Rouh-Dufort Ch. Crisis: des possibilite’ iaprentissage pour … enterprise // Rev française de gestion. – Paris, 1996. – № 108. – B. 81.

Переглянути статтю    Завантажити pdf