ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лень В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто поняття “поліпшення земель”, стан поліпшення земель в Україні та облікові і податкові аспекти поліпшення орендованих земельних ділянок.

Ключові слова:

земельні ділянки, поліпшення, бухгалтерський облік, витрати на поліпшення

Використана література:

 1. Литвинець Ю. І. Удосконалення обліку якості орендованих земельних ділянок та розрахунків за орендною платою [Електронний ресурс] / Ю. І. Литвинець. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_eamb/2012_169_2/12lyi.pdf.
 2. Жлуховська Л. Вплив орендних відносин на оптимізацію землекористування в аграрних формуваннях / Л. Жлуховська // Вісник ТНЕУ. – 2007. – № 4. – С. 38-43.
 3. Капітальні інвестиції в Україні за січень-грудень 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 4. Статистичний щорічник України за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 5. Агроекологія : навч. посіб. / О. Ф. Смаглій, А. Т. Кардашов, П. В. Литвак та ін. – К. : Вища освіта, 2006. – 671 с.
 6. Бєсєда О. Л. Відображення в обліку земель сільськогосподарського призначення та витрат на їх поліпшення [Електронний ресурс] / О. Л. Бєсєда. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nppdaa/econ/2011_3_2/153.pdf.
 7. Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/161-14.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда” [Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.
 9. МСБО 17 “Оренда” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// minfin.gov.ua.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” [Електронний ресурс] : затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 р. № 92. – Режим доступу : http:// minfin.gov.ua.
 11. МСБО 16 “Основні засоби” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// minfin.gov.ua.
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість” [Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 № 779. − Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07.
 13. МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.gov.ua.
 14. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua.
 15. Ярмолюк О. Ф. Облік орендованих земельних ділянок та паїв в сільському господарстві [Електронний ресурс] / О. Ф. Ярмолюк, А. В. Погосова. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_8/274.pdf.
 16. Ткаченко Н. М. Актуальні питання обліку земельних ділянок України в умовах різних форм власності [Електронний ресурс] / Н. М. Ткаченко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/venu/2010_2/36.pdf.
 17. Голуб Н. О. Теоретичні основи бухгалтерського обліку витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / Н. О. Голуб. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2011_16/16-13.pdf.
 18. Клименко А. А. Теоретичні основи ефективності заходів на поліпшення земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / А. А. Клименко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal//soc_gum/znptdau/2012_2_4/18-4-33.pdf.
 19. Про оцінку земель [Електронний ресурс] : Закон України від 11.12.2003 р. № 1378-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/1378-15.
 20. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок [Електронний ресурс] : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF.
 21. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/.
 22. Інструкція щодо заповнення форм державного статистичного спостереження № 2-інвестиції (квартальна) “Капітальні інвестиції” та № 2-інвестиції (річна) “Капітальні інвестиції” [Електронний ресурс] : затверджена наказом Держкомстату від 09.10.2009 № 376. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17017.html.
 23. Про меліорацію земель [Електронний ресурс] : Закон України від 14.01.2000 № 1389-XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1389-14.
 24. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] : затверджені наказом Мінагрополітики від 18.05.2001 № 132. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/%3Fuid%3D1021.122.0.
 25. Гузар Б. С. Удосконалення оцінки, обліку та контролю використання земельних ресурсів у ринкових умовах / Б. С. Гузар // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 95-103.
 26. Савченко Р. О. Облік капітальних витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення / Р. О. Савченко, О. Ф. Ярмолюк // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 1 (59). – С. 185-186.
 27. Гопцій Р. “Земельна бухгалтерія”, або облік землі та витрат на її поліпшення / Р. Гопцій // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – № 116 (541). – С. 16-21.

Переглянути статтю    Завантажити pdf