ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гришко Н.В., Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ, Україна

Лубенченко О.Е., Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні аспекти управління зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано стан зовнішньоекономічної діяльності за 10 років. Наведено схему розподілу видів зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України. Узагальнено основні напрями та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Визначено економічну сутність принципів здійснення зовнішньоекономічної діяльності та місце аудиту в процесі управління.

Ключові слова:

зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, Митний кодекс, Податковий кодекс, принципи, аудит

Використана література:

 1. Курок О. О. Складові елементи управління ЗЕД підприємств у системі митно-тарифного регулювання / О. О. Курок // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6, т. 2. – С. 111-114.

 2. Босак А. О. Класифікація організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та умови їх застосування / А. О. Босак, Р. З. Дарміць, В. А. Босак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 26-35.

 3. Косенко С. В. Теоретичні положення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств: визначення та класифікація / С. В. Косенко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2011. – № 3 (15). – С. 117-128.

 4. Гуткевич С. О. Індикатори стану господарського механізму управління інноваційним розвитком [Електронний ресурс] / С. О. Гуткевич, А. О. Князевич // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент” : збірник наукових праць / Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (26), ч. 1. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_1/31.pdf.

 5. Воронкова А. Е. Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятий в условиях экономики знаний [Электронный ресурс] / А. Е. Воронкова. – Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/ 2010_ 3/Voronkova.pdf.

 6. Любич Б. Б. Адаптація механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі системи збалансованих показників [Електронний ресурс] / Б. Б. Любич. – Режим доступу : http: //archive.nbuv.gov.ua /portal /soc_gum/emp / 2010_22_2/15Lubich.htm.

 7. Баранець Г. В. Удосконалення процесу розробки інвестиційної стратегії підприємства в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності / Г. В. Баранець, К. О. Швець, В. В. Левченко // Економіка і регіон. – 2012. – № 3 (34). – С. 138-143.

 8. Статистичні дані України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

 9. Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124495.html.

 10. Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html.

 11. Режим доступу : http://universal-trade.in.ua/zakon-rus/zakon-ukrainy-o-ved.

Переглянути статтю    Завантажити pdf