ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Федченко М.А., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Косач І.А., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито особливості державно-приватного партнерства інноваційної сфери в Україні та за кордоном; зроблено аналіз економічної ситуації для подальшої перспективи впровадження механізмів ДПП у вітчизняну практику; виявлено чинники, що впливають на розвиток науково-технічної та інноваційної сфери; визначено мотиваційні фактори участі в партнерстві приватних компаній у контексті інноваційної діяльності.

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, державне регулювання, інноваційна сфера, інноваційна політика, індекс інноваційності

Використана література:

1. Головінов О. М. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері / О. М. Головінов // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1 – С. 47-51.

2. Головінов О. М. Механізм приватно-державного партнерства / О. М. Головінов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк : ДонНТУ, 2008. – Вип. 34-3 (138). – С. 10-16.

3. Папп Н. В. Інструменти державно-приватного партнерства у фінансовому забезпечені інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / Н. В. Папп // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – С. 109. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_2/109.pdf.

4. Тараненко І. В. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / І. В. Тараненко, О. В. Охінько // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1(4). – С. 376-386.

5. Жежуха В. Й. Стимулювання інноваційної діяльності: європейський досвід [Електронний ресурс] / В. Й. Жежуха. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Logistyka/ 2008_633/32.pdf.

6. Інститут статистики ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uis.unesco.org.

7. ВВП України: динаміка, статистика, структура ВВП в Україні (2002-2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/index/gdp/.

8. Полотай О. І. Ріст індексів розвитку економіки – основа ефективного управління освітніми проектами інформатизації [Електронний ресурс] / О. І. Полотай. – Режим доступу : http://ubgd.lviv.ua/moodle/pluginfile.php/14209/mod_folder/content/4/Кафедра%20УІБ/Полотай%20О.І/6.pdf.

9. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

10. Українська освіта в контексті європейських стандартів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.franko.lviv.ua/news/osvita-2012-06-21.htm.

11. Клименко С. Є. Теоретичні основи побудови концепції інноваційного розвитку економіки України, заснованої на приватно-державному партнерстві [Електронний ресурс] / С. Є. Клименко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2012_3/files/EC312_06.pdf.

12. Оліфіров О. В. Теоретичні і практичні аспекти впровадження інноваційних бізнес моделей підприємництва на основі інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. В. Оліфіров, Е. Е. Ібрагімов. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Vdnuet/econ/2011_3/Olifirov.pdf.

13. Сімсон О. Е. Державно-приватне партнерство як пріоритетний механізм реалізації сучасної інноваційної політики України [Електронний ресурс] / О. Е. Сімсон // Матеріали міжнародного симпозіуму «Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення» (м. Київ, 2-3 червня 2011 р.). – Режим доступу : http://naukainform.kpi.ua/Lists/Istor_nauka_naukoznavstvo/Attachments/22/19-009%20Block.pdf.

14. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / авт.-упоряд. : Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf