ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гоголь Т.А., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розроблено методику фінансового аналізу для підприємств малого бізнесу в умовах наявності особливостей інформаційного забезпечення аналізу в розрізі форм фінансової звітності, а також модель використання аналітичної інформації для прийняття інформаційно обґрунтованих економічних рішень з позицій різних категорій користувачів.

Ключові слова:

фінансовий аналіз, методика фінансового аналізу, інформаційне забезпечення, фінансова звітність, малий бізнес

Використана література:

  1. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 208 с.

  2. Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – М. : Проспект, 2000. – 424 с.

  3. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : навч. посіб. / В. О. Мец. – К. : КНЕУ, 1999. – 132 с.

  4. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – К. : Знання, 2004. – 302 с.

  5. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник / Є. В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

  6. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : монографія / Л. А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.

  7. Лисенко А. М. Удосконалення методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності малого підприємства [Електронний ресурс] / А. М. Лисенко, Ю. Ю. Недовоз. – Режим доступу : http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/23.pdf.

  8. Пожарицкая И. М. Особенности анализа финансовых результатов субъектов малого предпринимательства с учетом изменений в его информационной базе [Электронный ресурс] / И. М. Пожарицкая, Т. Н. Пилатова. – Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2009_1/Magazine_01_2009_st5_pp35-39.pdf.

  9. Ендовицкий Д. А. Бухгалтерский и налоговый учет на малом предприятии : учебное пособие / Д. А. Ендовицкий, Р. Р. Рахматулина ; под общей ред. Д. А. Ендовицкого. – М. : КНОРУС, 2007 – 256 с.

  10. Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого підприємництва» [Електронний ресурс] : Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.00 р. № 39. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00.

Переглянути статтю    Завантажити pdf