ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Озарко К.С., Науково-дослідний інститут інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна

Опотяк Ю.В., Науково-дослідний центр телекомунікаційних систем та мереж зв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено взаємозв’язки параметрів особистісних характеристик персоналу, що визначаються за допомогою декількох загальноприйнятих методик. Виявлений взаємозв’язок окремих параметрів може відігравати роль індикаторів при аналізі результатів анкетування. Комплексне поєднання методик оцінювання особистісних характеристик з урахуванням виявлених індикаторів забезпечує вирішення практичних завдань підбору і розстановки персоналу та створення спеціалізованих програмних засобів. Використання вказаних взаємозв’язків параметрів покращує достовірність та об’єктивність визначення особистісних характеристик анкетованих і забезпечує підвищення ефективності менеджменту персоналу.

Ключові слова:

менеджмент персоналу, методика визначення особистісних характеристик, ефективність діяльності підприємств

Використана література:

1. Белбин Р. М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач / Р. М. Белбин. – М. : HIPPO, 2006. – 319 с.

2. Букалов А. В. Достоверна ли американская статистика типов и интертипных отношений по тесту Майерс-Бриггс? [Електронний ресурс] / А. В. Букалов // Соционика, ментология и психология личности". – 1996. – № 4(7). – Режим доступу : http://socionic.info/t/as-imbi.html#top.

3. Воробієнко П. П. Дослідження особистісних характеристик персоналу у діяльності підприємств за допомогою програмного комплексу «Стимул» / П. П. Воробієнко, К. С. Озарко, Ю. В. Опотяк // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – № 1 (44). – С. 161-166.

4. Герчиков В. И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала / В. И. Герчиков. – М. : ГУ-ВШЭ, 2003. – 110 с.

5. Григор’єва Н. О. Оцінка якості персоналу в системі ефективного управління [Електронний ресурс] / Н. О. Григор’єва // VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (23-25 листопада 2011 р.). – Режим доступу : http://intkonf.org/grigoreva-no-otsinka-yakosti-personalu.

6. Дідур К. М. Сучасні методи оцінки персоналу [Електронний ресурс] / К. М. Дідур // Дніпропетровський державний аграрний університет. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php.

7. Озарко Е. С. Применение инструментальных средств для отбора кадров в сфере информационной безопасности на основа программного комплекса «Стимул» / Е. С. Озарко, Ю. В. Опотяк // Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития. – Х. : АНПРЭ, ХНУРЭ, 2011. – Т. II. – С. 402-403.

8. Потапчук Є. М. Психологічні аспекти кадрової роботи з персоналом Державної прикордонної служби України / Є. М. Потапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – № 22. – С. 56-58.

9. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 с.

10. Marston, William Moulton. Emotions of Normal People / William Moulton Marston. – Taylor&Francis Ltd., 1999. – 420 p.

11. Myers Is. Br. Gifts Differing: Understanding Personality Type / Isabel Briggs Myers. – Davies-Black Publishing; Reprint edition, 1995. – 228 p.

12. Свідоцтво №42110 про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма “Програмний комплекс Стимул”» (ДСІВ України).

Переглянути статтю    Завантажити pdf