ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мейта В.І., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано концептуальні підходи до визначення функціональних складових економічної безпеки підприємств. Визначено перелік функціональних складових економічної безпеки промислових підприємств. Запропоновано комплекс внутрішніх і зовнішніх загроз за кожною функціональною складовою.

Ключові слова:

безпека, економічна безпека, промислове підприємство, функціональні складові, структура, загрози

Використана література:

1. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / [под ред. Е. А. Олейникова]. – М. : Бизнес-школа “Интел-синтез”, 1997. – 278 с.

2. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с.

3. Економіка підприємства : підручник / [О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. В. Козирєва, П. Д. Латін] ; за ред. О. В. Посилкіної. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2006. – 488 с.

4. Ілляшенко С. М. Економічний ризик : навч. посіб. / С. М. Ілляшенко. – 2­ге вид., доповн. і переробл. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

5. Дмитрієв І. А. Визначення переліку складових економічної безпеки підприємства [Елек­тронний ресурс] / І. А. Дмитрієв, А. О. Близнюк. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/2011_23_1/33DmBl.html.

6. Економіка підприємства : підручник / [Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, О. М. Семенів та ін.] ; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 680 с.

7. Мехеда Н. Г. Особливості оцінки економічної безпеки за окремими функціональними складовими [Електронний ресурс] / Н. Г. Мехеда, А. Маджула. – Режим доступу : www.rusnauka.com/portal/13_EISN_2012/Economics/10_109523.doc.htm.

8. Васильчак С. В. Економічна безпека підприємства та її складова в сучасних умовах / С. В. Ва­сильчак, А. І. Веселовський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.15. – С. 98-105.

9. Береза З. В. Суть та складові економічної безпеки підприємства / З. В. Береза // Наука й економіка. – 2009. – № 4 (16). – С. 59-64.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf