ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Корнєєв М.В., Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сутність економічного середовища діяльності суб’єктів фінансового сектору, його структуру та види. Проаналізовано визначальні фактори впливу на економічне середовище діяльності суб’єктів фінансового сектору. Сформовано адаптовану до сучасних умов господарювання структуру економічного середовища діяльності суб’єктів фінансового сектору.

Ключові слова:

економічне середовище, діяльність, фінансовий сектор, суб’єкт, ризик, фактор, структура

Використана література:

1. Азаренкова Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин : монографія / Г. М. Азаренкова. – Х. : ВД ІНЖЕК, 2006. – 328 с.

2. Базилевич В. Д. Страхова справа / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – К. : Знання, 2009. – 351 с.

3. Внукова Н. М. Страхування: теорія і практика / Н. М. Внукова. – Х. : Бурун книга, 2008. – 376 с.

4. Ворошилова И. В. Финансовый рынок как источник развития инвестиционного потенциала региональной экономики / И. В. Ворошилова, Д. Я. Родин // Финансы и кредит. – 2008. – № 19 (307). – С. 52-58.

5. Грабчук О. М. Змістове наповнення фінансового прогнозування розвитку економіки в умовах невизначеності / О. М. Грабчук // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 96-98.

6. Кобушко І. М. Параметричне моделювання рівноваги на інвестиційному ринку України / І. М. Кобушко // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 12. – С. 63-72.

7. Козлов Н. Регулирование финансовых рынков как фактор экономического развития России / Н. Козлов // Финансовый бизнес. – 2006. – № 2. – C. 33-42.

8. Комаринець С. О. Оцінювання нестабільності зовнішнього економічного середовища підприємства / С. О. Комаринець // Науковий вісник НЛТУ. – 2012. – Вип. 22-4. – С. 220-226.

9. Макара О. В. Кокурентоспроможність економічного середовища в Україні. Порівняльний аналіз рейтингів окремих країн / О. В. Макара // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 43-56.

10. Осадець С. С. Страхування : підручник / С. С. Осадець. – К. : КНЕУ, 2008. – 528 с.

11. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг : навчально-методичний посібник / Т. М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 252 с.

12. Шапран В. Депозитарна інфраструктура: світовий досвід рейтингування / В. Шапран // Цінні папери України. – 2005. – № 32. – С. 8-10.

13. Шегда А. В. Ризики в підприємництві : навчальний посібник / А. В. Шегда, М. В. Голованенко. – К. : Знання, 2008. – 537 с.

14. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : монографія / І. О. Школьник. – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.

15. Kozmenko S. Development trends of Ukrainian insurance market since its formation and during the financial crisis / S. Kozmenko, O. Kozmenko, H. Kravchcuk // World financial crisis: causes, consequences, ways of overcoming. – Sumy : Publishing Company «Business Perspectives», 2009. – Р. 149-161.

Переглянути статтю    Завантажити pdf