ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Педерсен І.О., Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Розглянуті існуючі підходи до сутності та змісту поняття «інноваційний потенціал», визначені основні позиції фахівців у питанні трактування цього поняття. Виявлено недоліки проаналізованих підходів, запропоновано авторське визначення терміна «інноваційний потенціал». Розкрито та проаналізовано сутність та умови застосування основних методів, що використовуються на практиці для оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств, встановлені їх переваги та недоліки, рекомендовано використання показника вартості підприємства при оцінюванні інноваційного потенціалу підприємств.

Ключові слова:

інновації, інноваційний потенціал, методи оцінювання інноваційного потенціалу, вартість підприємства

Використана література:

1. Могилов Ю. М. Інноваційні ресурси, структуризація та методи оцінки інноваційного потенціалу підприємства / Ю. М. Могилов // Прометей. – 2008. – № 2 (26). – С. 93-98.

2. Лисин Б. К. Инновационный потенциал как фактор развития / Б. К. Лисин, В. Н. Фридлянов // Инновации. – 2002. – № 7. – С. 17-34.

3. Кокурин И. Д. Инновационная деятельность / И. Д. Кокурин. – М. : Экзамен, 2001. – 111 с.

4. Лисин Б. К. Инновационный аудит компании / Б. К. Лисин, М. М. Петриков, О. М. Голышенкова // Инновации. – 2008. – № 2 (112). – С. 107-109.

5. Краюхин Г. А. Закономерности и тенденции управления инновационными процессами / Г. А. Краюхин, Л. Ф. Шабайкова. – СПб. : СПбГИЭА, 1995. – 236 с.

6. Коробейников О. П. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия / О. П. Коробейников, А. А. Трифилова, И. А. Коршунов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 3. – С. 18-21.

7. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 2003. – 504 с.

8. Кочетков С. В. Оценка инновационного потенциала промышленных предприятий / С. В. Кочетков // Экономист. – 2006. – № 5. – С. 34-38.

9. Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Л. Водачек, О. Водачкова. – М. : Экономика, 1998. – 220 с.

10. Иванцов П. И. Инновационная деятельность в агробизнесе: теория и практика : учебное пособие / П. И. Иванцов. – Минск : Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2006. – 184 с.

11. Алексєєв І. В. Маркетинг інноваційних трансформацій підприємств / І. В. Алексєєв, М. В. Ольшанська // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2005. – Вип. № 526. – С. 3-7.

12. Барило В. С. Методичні основи оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств / В. С. Барило // Економіка, фінанси, право. – 2009. – № 2. – С. 3-5.

13. Лощина Л. В. Комплексна оцінка інноваційного потенціалу підприємства: теоретико-методичні підходи / Л. В. Лощина, В. М. Милашенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2008. – № 3 (13). – С. 163-167.

14. Харин А. А. Управление инновациями : учебное пособие : в 3-х кн. / А. А. Харин, И. Л. Коленский ; под ред. В. Ю. Шленова. – М. : Высш. школа, 2003. – 252 с.

15. Трифилова А. А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия / А. А. Трифилова. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 304 с.

16. Абдулов А. Н. О показателях развития науки (классификация и оценка) / А. Н. Абдулов, А. М. Кулькин // Вестник РФФИ. – 1997. – № 4 (10). – С. 46-49.

17. Федулова І. В. Дослідження методик оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств / І. В. Федулова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 4. – С. 235-240.

18. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 278 с.

19. Педерсен И. А. Значение инновационного потенциала в деятельности предприятия / И. А. Педерсен // Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети : тези доп. і повідом. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 17 грудня 2010 р.) / ІЕП НАН України ; редкол. : О. І. Амоша (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2010. – С. 120-121.

Переглянути статтю    Завантажити pdf