ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Забаштанський М.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено особливості та визначено історичні передумови започаткування та розвитку концесійних відносин в Україні. Доведено економічну та політичну необхідність широкого запровадження концесійних відносин та міжнародної технічної підтримки в період становлення радянської влади.

Ключові слова:

концесії, концесійні відносини, концесійна діяльність, міжнародна технічна підтримка

Використана література:

1. Пузанова Г. И. Концесии: из истории правового регулирования / Г. И. Пузанова. – Одесса : Астропринт, 2000. – 96 с.

2. Ленин В. И. Доклад о концессиях на фракции РКП(б) VIII съезда Советов / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. – Изд. 5-е. – М. : Госполитиздат, 1981. – Т. 42. – С. 91-127.

3. Ленин В. И. Полн. собр. соч. / В. И. Ленин. – М., 1981. – Т. 43. – С. 249, 248.

4. Шпотов Б. Политика использования западных технологий как фактор создания крупной индустрии в СССР / Б. Шпотов // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 4. – С. 118-122.

5. Хромов С. С. Иностранные концессии в СССР. Исторический очерк. Документы : в 2-х т. – М. : Интститут Российской Истории РАН, 2006.

6. Янин М. Некоторые вопросы концессионной политики / М. Янин // Плановое хозяйство. – 1926. – № 10. – С. 67-68.

7. Куперман О. Социально-экономические формы промышленности СССР / О. Куперман // Социалистическое хозяйство. – 1925. – Кн. 1. – С. 154.

8. Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153: – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-п.

Переглянути статтю    Завантажити pdf