ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Даценко В.В., Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ, Україна

Тараненко В.Є., Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено питання реалізації недержавного пенсійного забезпечення в Україні через застосування фінансового посередництва.

Ключові слова:

недержавне пенсійне забезпечення, недержавні пенсійні фонди, пенсійні активи

Використана література:

1. Антонюк П. П. Класифікація небанківських фінансово-кредитних установ у системі взаємодоповнюючого соціального захисту / П. П. Антонюк, І. М. Михайловська // Наукові записки. Серія «Економіка» / Нац. ун-т «Острозька академія». – 2008. – Вип. 10, ч. 3. – С. 13-21.

2. Богославець С. ВНедержавне пенсійне забезпечення як один із напрямів реалізації соціальної функції держави : автореф. дис. … канд. юрид. наук / С. В. Богославець ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2009. – 19 с.

3. Богуцкая О. А. Подходы к определению и классификации финансового посредничества [Электронный ресурс] / О. А. Богуцкая. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Vdie/2009_1/files/8.pdf.

4. Гузик Т. Пенсійна реформа сьогодні: від А до Я / Т. Гузик // Вісник Пенсійного фонду України. – К., 2010. – № 5.

5. Джусов О. А. Фондовий ринок України: сучасний стан, проблеми розвитку та перспективи [Електронний ресурс] / О. А. Джусов, А. С. Коротун. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Ekpr/2009_32/Zmist/8PDF.pdf.

6. Дубіна М. В. Удосконалення класифікації фінансових посередників в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Дубіна. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Vcndtu/Ekon/2009_39/25.htm.

7. Законодавчі акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

8. Каракулова І. С. Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових послуг України : автореф. дис. … канд. екон. наук / І. С. Каракулова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 22 с.

9. Конарівська О. Б. Аспекти вдосконалення класифікації небанківських фінансових посередників [Електронний ресурс] / О. Б. Конарівська. – Режим доступу : http://www.nuwm.rv.ua/metods/asp/vd/v39ek17.doc.

10. Лазебна М. В. Організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів : автореф. дис. … канд. екон. наук / М. В. Лазебна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України. – К., 2004. – 18 с.

11. Лазебна М. Пенсійна реформа: зацікавлені всі / М. Лазебна // Вісник Пенсійного фонду України. – 2010. - № 1. – С. 19-21.

12. Статистичні дані [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf