ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Малик О.В., Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

,

Мова статті: українська

Анотація:

Зроблено комплексний аналіз сучасної парадигми забезпечення фінансової безпеки підприємств за умов інтеграційних процесів. Визначено складові елементи системи забезпечення фінансової безпеки підприємств відповідно до сучасної парадигми. Запропоновано модель системи підвищення фінансової безпеки підприємств, а також подано схему формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємств в умовах глобалізації.

Ключові слова:

фінансова безпека, інтеграція, глобалізація, Світова організація торгівлі

Використана література:

1. Батенко Л. П. Управління проектами : навч. посіб. / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська. – К. : КНЕУ, 2003. – 231 с.

2. Бойчик І. Економіка підприємства : навчальний посібник для вузів / І. Бойчик. – К. : Атіка, 2002. – 480 c.

3. Васильчак С. В. Управління фінансовою безпекою підприємства / С. В. Васильчак, Н. В. Процикевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 149-153.

4. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство : монографія / [Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, Л. Я. Малюта та ін.] ; за ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 424 с.

5. Кужільна Л. К. Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості / Л. К. Кужільна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8 (98). – С. 103-107.

6. Кулініч І. О. Психологія управління : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. О. Кулініч. – К. : Знання, 2008. – 292 с.

7. Куцик В. І. Фінансова безпека підприємства як самостійний об’єкт управління: проблеми забез­печення / В. І. Куцик, А. І. Бартиш // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.4. – С. 250-255.

8. Лаврова Ю. В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / Ю. В. Лаврова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 127-130.

9. Лук’янова В. В. Діагностика ризику діяльності підприємства / В. В. Лук’янова. – Хмельницький : ПП Ковальський, 2007. – 312 с.

10. Нижник І. В. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств: методи та механізми підвищення : монографія / І. В. Нижник ; за наук. ред. д-ра екон. наук М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 219 с.

11. Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки : навчальний посібник / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 315 с.

Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення : монографія / [І. В. Журавльова, О. М. Ястремська, Л. О. Макаренкова, Т. Б. Кузенко та ін.] ; за заг. ред. І. В. Журавльової. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 428 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf