ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Іванова Л.Б., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

,

Мова статті: українська

Анотація:

Охарактеризовано склад та економічний зміст специфічних витрат, що виникають в антикризовому управлінні суб’єкта-боржника у реальному секторі економіки. Розглянуто існуючі методологічні підходи до обліку таких витрат. На підставі відповідності витрат логіці чергування антикризових заходів визначено місце та надані пропозиції з відображення витрат в єдиній системі бухгалтерського обліку.

Ключові слова:

витрати, бухгалтерський облік, види діяльності, етапи антикризових заходів, банкрутство, процедури санації та ліквідації

Використана література:

1. Бархатов А. П. Процедура банкротства: бухгалтерский учет / А. П. Бархатов, Е. Н. Назарян, А. Н. Малыгина. – М. : ИВЦ «Маркетинг», 1999. — 132 с.

2. Бреславцева Н. А. Банкротство организаций. Основные положения, бухгалтерский учет / Н. А. Бреславцева, О. Ф. Сверчкова. – М. : Феникс, 2007. – 160 с.

3. Бухгалтерский учет в условиях банкротства : учебное пособие / под ред. проф. В. Э. Керимова. – М. : Дашков и К, 2012. – 324 с.

4. Глущук О. М. Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О. М. Глущук. – К., 2005. – 32 с.

5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16 липня 1999 року № 196-14. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12.

6. Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : Наказ № 627 Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://eprcompany.com.ua/articles/show/1107.

7. Зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" № 4212-VІ від 22 грудня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.2544.

8. Кобозева Н. В. Организация и методика проведения аудиторской проверки несостоятельных предприятий : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Н. В. Кобозева. – М., 2009. – 26 с.

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 07.02.2013 № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/print1360236051701432.

10. Федорова Г. В. Учет и анализ банкротств : учебник / Г. В. Федорова. – М. : Омега-Л, 2011. – 284 с.

11. Юридична практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.ua/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf