ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Палєхова Л.Л., ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні і практичні аспекти щодо використання матричних методів аналізу ринкового стану підприємств, що працюють на промислових ринках; запропоновано визначення поняття та класифікація стратегічних матриць відносно задач маркетингового аналізу; доведено переваги та недоліки використання окремих видів матриць для аналізу ринкового стану промислових підприємств.

Ключові слова:

стратегічна матриця, промислове підприємство, промисловий ринок, стратегічний маркетинговий аналіз

Використана література:

1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

2. Палєхова Л. Л. Інноваційна модель розвитку промислових регіонів з маркетингових позицій / Л. Л. Палєхова // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2010, Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – Т. 3. – С. 75-77.

3. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / Н. В. Куденко. – К. : КНЕУ, 1998. – 152 с.

4. Солнцев С. О. Моделі у стратегічному маркетинговому плануванні / С. О. Солнцев // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 6 (16). – С. 34-36.

5. Хайлук С. О. Контролінг в системі управління підприємствами молокопереробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. О. Хайлук ; Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН. – К., 2008. – 20 с.

6. Полінчик-Ярова Т. В. Використання портфельного аналізу при управлінні асортиментом на підприємствах хлібопекарної промисловості / Т. В. Полінчик-Ярова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – № 3 (49). – С. 224-227.

7. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 2005. – 178 с.

8. Григорчук Т. В. Маркетинг : у 2-х ч. Ч. 2 : навч. посібник для дистанційного навчання / Т. В. Григорчук. – К. : Університет “Україна”, 2007. – 380 с.

9. Чечетова-Терашвілі Т. М. Класифікація матричних методів, які застосовуються в стратегічному управлінні підприємством [Електронний ресурс] / Т. М. Чечетова-Терашвілі. – Режим доступу : www.confcontact.com/.../8_4e4et.php.

10. Ванькович Л. Я. Теоретико-концептуальні засади застосування матричних методів в управлінні інформацією підприємств / Л. Я. Ванькович // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2010. – № 691. – C. 35-40.

11. Думанська К. С. Розробка стратегії промислового підприємства на основі системного підходу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / К. С. Думанська ; Технологічний університет Поділля. – Хмельницький, 2003. – 22 с.

12. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен ; пер. с англ. В. Б. Колчанова. – СПб. : Питер, 2008. – 800 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf