ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Базилевич В.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні питання забезпечення енергоефективності як напряму економічної безпеки підприємств АПК. Сформульовані причини необхідності розроблення і впровадження оптимальної стратегії забезпечення енергоефективності. Запропоновано організаційно-економічний підхід до формування системи управління процесами забезпечення енергоефективності у взаємозв’язку функціонування об’єктів макро- та мікрорівня.

Ключові слова:

енергоефективність, економічна безпека, підприємства АПК

Використана література:

1. Економічна безпека : навч. посіб. / О. Є. Користін, О. І. Барановський, Л. В. Герасименко та ін. ; за ред. О. М. Джужі. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр навчальної літератури, 2010. – 368 с.

2. Кобелев Н. С. Энергосберегающие технологии в инженерных системах промышленных и об­ще­ственных зданий : учебно-методическое пособие / Н. С. Кобелев. – Курск : КурскГТУ, 2008. – 135 с.

3. Комплексна державна програма енергозбереження України : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 № 148 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/.

4. Король О. М. Економічний аналіз та оцінка ефективності енергозбереження в сільськогосподарському виробництві / О. М. Король // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6.

5. Лір В. Е. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні / В. Е. Лір, У. Є. Письменна ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 208 с.

6. Маляренко В. А. Енергоефективність та енергоаудит : навчальний посібник / В. А. Маляренко. – К. : САГА, 2010.

7. Сахневич Л. В. Визначення напрямів реагування на загрози економічній безпеці промислового підприємства за показником загальної надійності / Л. В. Сахневич, В. Ю. Припотень // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції : зб. наук. праць. – Херсон, 2009. – 182 с.

8. Сахневич Л. В. Економічне регулювання процесів забезпечення енергоефективності агропідприємств регіональної економічної системи / Л. В. Сахневич // Український соціум: наука – освіта – виробництво : збірник наукових праць / [О. М. Алимов, В. Ю. Бугай, Л. В. Сахневич, С. М. Шкарлет та ін.] ; за ред. В. В. Микитенко. Вип. 1. – К. : МНТУ ім. Ю. Бугая, Асоціація ТЕКУ, 2012. – 344 с.

9. Сердюк Б. М. Сутність оцінки енергоефективності підприємства / Б. М. Сердюк, М. Р. Маслікевич // Актуальні проблеми економіки та управління : зб. наук. праць молодих вчених НТУУ «КПІ». – К., 2011.

10. Energy for Tomorrow’s World. The Realities, the Real Options and the Agenda for Achievement. – N. Y., 2003.

11. Erdmann von Georg, Ef&rgiekonzepte fuer das 21. Jahrhundert // Internationale Politik. – Januar 2011. – № 1. – S. 6.

Переглянути статтю    Завантажити pdf