ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Марченко Н.А., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Задорожна С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні і практичні питання оцінювання інвестиційної привабливості галузей промисловості України в реаліях сучасного розвитку національної економіки та світових тенденцій постіндустріального економічного розвитку.

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, галузі промисловості, методики оцінювання, постіндустріальний економічний розвиток

Використана література:

1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : [учебный курс] / И. А. Бланк. – [2-е изд.]. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2006. – 552 с.

2. Дадашев Б. А. Состояние и перспективы развития инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса / Б. А. Дадашев, С. Г. Черемисина // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць. Серія: Економіка і фінанси. – 2012. − Вип. 130/2012. – С. 62-68.

3. Діяльність суб’єктів господарювання 2011. Статистичний збірник / [за ред. І. М. Жук]. – К. : Державна служба статистики України, 2012. − 468 с.

4. Інвестиційна привабливість галузей народного господарства України. Офіційний сайт Закарпатської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/1965.htm.

5. Капітальні інвестиції в Україні у 2007-2011 роках. Статистичний збірник / [відп. за випуск М. М. Собко]. – К. : Державна служба статистики України, 2012. − 122 с.

6. Минько Л. В. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей промышленности региона / Л. В. Минько // Вестник ТГТУ. – 2004. – Т. 10. – № 4Б. Transactions TSTU. – С. 1176-1183.

7. Михайловська О. В. Сучасний стан інвестиційної привабливості України [Електронний ресурс] / О. В. Михайловська, А. М. Манюк. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010 /Economics/66417.doc.htm.

8. Покатаєва О. В. Роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності галузей економіки / О. В. Покатаєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – C. 232-237.

9. Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 27 лютого 2013 р. № 187. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-п.

10.  Прибыткова Г. К. Методологические подходы к оценке инвестиционной привлекательности как основы разработки инвестиционной политики / Г. К. Прибыткова // Инвестиции в России. – 2005. – № 3 (122). – С. 3-9.

11.  Промислова політика як чинник після кризового відновлення економіки України. Аналітична доповідь / [О. В. Собкевич, В. Г. Савенко, А. І. Сухоруков та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 41 с.

12.  Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки : навч.-метод. посіб. / Г. О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2003. – 148 с.

13.  Смирнов В. В. Особенности управления инвестиционным процессом в регионах Российской Федерации в условиях нестабильной экономики / В. В. Смирнов // Российское предпринимательство. – 2008. – № 2. – Вып. 1(105). – C. 56-59.

14.  Харламова Г. О. Індикатори інвестиційної привабливості України / Г. О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3 (93). – C. 45-56.

Переглянути статтю    Завантажити pdf