ISSN 2225-7543

№4 (62), 2012 Економічна серія

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Базілінська О.Я., Кривошия О.А. — Етапи формування стратегії ціноутворення в умовах інформаційної асиметрії: побудова базової теоретичної моделі.
2. Вдовенко Ю.С. — Економічні детермінанти міжсекторного партнерства.
3. Дерій Ж.В. — Модифікація методів оцінювання людського капіталу.
4. Зосименко Т.І. — Компаративний аналіз ключових індикаторів якості регуляторного середовища в різних країнах.
5. Ільєнко О.В. — Роль концепції міжнародного маркетингу в підвищенні ефективності маркетингових механізмів.
6. Хитра О.В., Мамчур О.І. — Особливості функціонування міжнародних команд.
7. Марченко Н.А. — Інвестиційна привабливість україни: теорія і практика.
8. Пілевич Д.С. — Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики в україні.
9. Подимова Л.А. — Стан та перспективи розвитку національної інноваційної системи в україні.
10. Буднікова Ю.В. — Дослідження сутності поняття «точка біфуркації» в економіці.
11. Корнієнко Т.О. — Економічна безпека підприємства як категорія економічної науки.
12. Пачева Н.О. — Особливості формування позаекономічних інститутів у контексті економічного розвитку.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

13. Ільчук В.П., Романенко Т.О. — Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу.
14. Левківський В.М., Єфремов В.В. — Пошук нових підходів під час вдосконалення освітянської галузі в україні.
15. Сич Є.М., Бойко О.В. — Інституціоналізація економічних інтересів суб’єктів транспортного ринку.
16. Черкаський І.Б., Хоменко І.О. — Системні параметри функціонування та розвитку транспортних кластерів.
17. Бондар В.В., Ганжа Я.Л. — Агротуризм як вид диверсифікаційного розвитку сільськогосподарського підприємництва.
18. Гавриленко Н.І., Кислинський С.С. — Особливості механізму формування прибутку підприємств харчової промисловості.
19. Горшунова І.В. — Сучасні інноваційні перетворення економіки та вищої освіти в україні.
20. Демчук О.В. — Адаптивность системы управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли ар крыма в рыночных условиях хозяйствования.
21. Парубець О.М., Сугоняко Д.О. — Організаційно-економічні особливості надання транспортних послуг туристам.
22. Струк Н.С., Мельник Н.В. — Державно-приватне партнерство у будівельному секторі економіки україни.
23. Кальченко О.М. — Методичні аспекти оцінювання ефективності функціонування підприємств туристичної сфери в інноваційних умовах.
24. Сахневич Л.В. — Організаційні заходи вдосконалення стратегічного управління у сфері забезпечення енергоефективності підприємств апк.
25. Мороз В.В. — Роль сфери послуг малих підприємств в економічній системі україни.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

26. Зеленська О.О., Зеленський С.М. — Система чинників продовольчої безпеки територій різного рангу.
27. Самко О.О. — Тенденції та перспективи розвитку туристичного ринку чернігівського регіону.
28. Худолей В.Ю. — Домінанти управління забезпеченням енергоефективності реального сектору економіки регіонів україни.
29. Бикова Ю.В. — Сучасний стан та перспективи розвитку галузі легкої промисловості: регіональний аспект.
30. Лисенко І.В. — Аналіз процесів кластеризації у регіонах україни.
31. Садчиков В.С. — Тенденції розвитку та функціонування малого підприємництва в аграрному секторі чернігівського регіону.
32. Тарасенко А.В. — Тенденції та особливості розвитку сільського господарства в чернігівській області.
33. Нікончук Н.В. — Шляхи вдосконалення управління трудовим потенціалом на регіональному рівні за допомогою моделювання.
34. Пінчук А.О. — Інноваційно-інформаційні домінанти стратегії промислового зростання в регіонах держави.
35. Сидоренко І.В. — Оцінка рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку виробничої інфраструктури регіону.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

36. Журавка Ф.О. — Міжнародні стандарти фінансової звітності в контексті трансформаційних перетворень національної системи бухгалтерського обліку.
37. Кравчук Г.В. — Специфіка банківського сектору як об’єкта податкового регулювання.
38. Жарій Я.В., Дубина М.В. — Експрес-діагностика рівня фінансової безпеки комерційного банку.
39. Олійник К.А. — Розвиток системи сільської кредитної кооперації в україні.
40. Святокум І.О. — Досвід запровадження іпотечних цінних паперів у країнах центральної європи.
41. Артеменко О.С. — Окремі індикатори ведення банківського бізнесу в україні та тенденції їх розвитку.
42. Шкарлет С.М., Петраков Я.В. — Environmental taxation evolution in ukraine: trends, challenges and outlook.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

43. Лень В.С., Крот Ю.В. — Соціальні витрати: класифікація та облік.
44. Сизоненко О.В., Дарнопих Т.В., Ломоносова А.М. — Модифікація аудиторської думки щодо звітності спеціального призначення .

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

45. Бутко М.П., Харченко Ю.П. — Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у здійсненні соціального захисту дітей без батьківської опіки.
46. Никоненко Д.М. — Інформаційна складова відносин влади і громадськості в системі державного управління.
47. Олійченко І.М. — Формування інформаційного забезпечення у функціональних підрозділах обласної державної адміністрації.
48. Дітковська М.Ю. — Аналіз системи інформаційного забезпечення органу державної влади на регіональному рівні.
49. Забаштанський М.М. — Державне управління концесійними відносинами в україні.
50. Оліфіренко Л.Д. — Державна політика реалізації стратегії розвитку корпоративних структур.