ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Буднікова Ю.В., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто взаємозв’язок точки біфуркації та ентропії. Вказано основну причину виникнення ентропії, так звана точка біфуркації. На основі аналізу дефініції ентропії у попередніх роботах автора запропоновано власне визначення з погляду економіки.

Ключові слова:

ентропія, точка біфуркації, ефективність

Використана література:

1. Акимова Т. А. Теория организации / Т. А. Акимова. – М. : Юнити, 2003. – 367 с.

2. Бичкова Н. В. Стійкість розвитку сучасної корпорації в контексті системно-синергетичного підходу / Н. В. Бичкова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3, Т. 2. – С. 90-93.

3. Воронкова В. Г. Синергетична методологія аналізу соціального управління / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 36. – С. 26-47.

4. Грущинська Н. М. Інтеграційні процеси України в контексті синергетичності Європейського Союзу / Н. М. Грущинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 15. – С. 81-85.

5. Даниленко В. А. Синергетичний підхід в дослідженні стійкості економічних систем / В. А. Даниленко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2009. – Вип. 20. – С. 257-265.

6. Клаузиус Р. Механическая теория тепла / Р. Клаузиус // Второе начало термодинамики : сборник / под ред. А. К. Тимирязева. – Изд. 2-е. – М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 312 с.

7. Колесникова Т. А. Основные понятия и принципы синергетики социально-экономических систем / Т. А. Колесникова. – М. : Физматлит, 2004. – С. 482-495.

8. Митрошин А. А. Термодинамический анализ самоорганизации экономических систем [Электронный ресурс] /А. А. Митрошин // Принцип неопределенности и прогноз развития социально-экономических систем : материалы третьего научного семинара «Самоорганизация устойчивых целостностей в природе и обществе» / Ин-т оптического мониторинга СО РАН. – Томск : Спектр, 1999. – Режим доступа : http://pozdnyakov.tut.su/Seminar/art99/intro99.html.

9. Осипов Ю. М. Курс философии хозяйства: учеб. пособие / Ю. М. Осипов. – М. : Экономистъ, 2005. – 320 с.

10. Самофалов Ю. Є. Метод визначення моменту деформації взаємозв’язків між заходами підприємства у процесі виходу з кризи / Ю. Є. Самофалов // Науковий вісник ЧДІЄУ. – 2010. – № 1(5). – С. 117-130.

11. Шиян А. А. Моделювання ефективності управлінських процесів на машинобудівних підприємствах методами теорії катастроф / А. А. Шиян, М. В. Гробко // Логістика. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – С. 787-791.

12. Шкуркіна В. М. Методологічні засади менеджменту соціокультурної діяльності / В. М. Шкуркіна // Вісник ХДАК. – 2010. – Вип. 29. – С. 226-235.

13. Cell-Mann M. The Quark and the Jaguar. Advantures in the Simple and the Complex / M Cell-Mann. – London, 1995.

14. Prigogine I. The Die is not Cast / I. Prigogine // Futures. Bulletin of the World Futures Studies Federation. – 2000. – Vol. 25. – № 4. – P. 17-19.

Переглянути статтю    Завантажити pdf