ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Марченко Н.А., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні питання сутності інвестиційної привабливості країни з позиції науковців та міжнародних організацій, практичні аспекти формування рейтингів інвестиційної привабливості країн та визначення позиції України в розглянутих рейтингах.

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, конкурентоспроможність, міжнародні рейтинги

Використана література:

1. Будяков В. Є. Методи підвищення інвестиційної активності у регіоні: автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”/ В. Є. Будяков. Донецьк, 2009. – 22 с.

2. Ведение бизнеса в УкраинеDoing BusinessВсемирный Банк [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/.

3. ЄБА Індекс інвестиційної привабливості [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.eba.com.ua/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=7&Itemid=13&lang=uk.

4. Європейська Бізнес Асоціація погіршила Індекс інвестпривабливості України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://economics.unian.net/ukr/detail/151145.

5. Коваль Н. В. Інвестиційна привабливість України в міжнародних рейтингових оцінках / Н. В. Коваль // Інвестиції: практика та досвід.2010. № 17.С. 3-10.

6. Колесник Я. О. Проблеми визначення інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату в Україні [Електронний ресурс] / Я. О. Колесник, Н. Є. Скоробагатова. Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Evkpi/2012/3ME%5C12.pdf.

7. Конкурентоспроможність економіки України: місце України в основних світових рейтингах [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/publish/ article/main?art_id=173714&cat_id=173713.

8. Коюда О. П. Інвестиційна привабливість підприємства в умовах трансформації економіки: автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 “Економіка підприємства і організація виробництва”/ О. П. Коюда. – Х., 2003. – 16 с.

9. Лігоненко Л. О. Оцінка інноваційності економіки в міждержавних рейтингах / Л. О. Лігоненко // Вісник КНТЕУ.2012. № 3.С. 5-22.

10. Малий І. Й. Україна: макроекономічний вимір конкурентоспроможності економіки / І. Й. Малий, Т. О. Королюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – № 27 (Т.1). – С. 156-163.

11. Місце України за рейтингом “Ведення бізнесу 2013” [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.me.gov.ua/file/link/193720/file/DB_2013.doc.

12. Пластун О. Л. Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні / О. Л. Пластун, О. В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 3. – С. 191-198.

13. Сухоруков А. І. Інвестування української економіки : монографія / А. І. Сухоруков, С. І. Пирожков, Г. Г. Шестопалов та ін. ; під ред. А. І. Сухорукова. К. : НІПМБ, ЗАТ “ВІПОЛ”, 2005. – 440 с.

14. IMD announces its 2012 World Competitiveness Rankings [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.imd.org/news/IMD-announces-its-2012-World-Competitiveness-ankings.cfm.

Переглянути статтю    Завантажити pdf