ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мороз В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто вагомість сфери послуг як продуктивно-перспективної галузі в національній економіці України, її роль у формуванні постіндустріального економічно стабільного суспільства.

Ключові слова:

сфера послуг, сервісні підприємства, постіндустріальне суспільство, нематеріальне виробництво, стандарти обслуговування

Використана література:

1. Гордин В. Э. Менеджмент в сфере услуг : учебник / В. Э. Гордин, М. Д. Сущинская. – СПб. : Бизнес-пресса, 2007. – 271 с.

2. Демидова Л. С. Сфера услуг в постиндустриальной экономике / Л. С. Демидова // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – № 2. – С. 23-28.

3. Куценко В. І. Менеджмент сфери послуг / В. І. Куценко, Г. І. Трілленберг ; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 2007. – 459 с.

4. Лавлок К. Маркетинг послуг: персонал, технологи, стратегии / К. Лавлок. – М. : Вильямс, 2005. – 1008 с.

5. Організація і технологія надання послуг : навч. посіб. / В. В. Апопій, І. І. Олексін, Н. О. Шутовська, Т. В. Футало ; за ред. В. В. Апопія. – К. : Академія, 2006. – 312 с.

6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

7. Пащук О. В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід : навч. посіб. / О. В. Пащук. – К. : Професіонал, 2008. – 560 с.

8. Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг / О. Решетняк. – Х. : Фактор, 2008. – 544 с.

9. Сфера обслуговування в Україні: нормативні документи : збірник основних законодавчих актів / упор. О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2007. – 457 с.

10. Сфера услуг: менеджмент : учебное пособие / под ред. Т. Д. Бурменко. – М. : КНОРУС, 2007. – 416 с.

11. Gronroos C. Service management and marketing. West Sussex, 2010.

12. Service management. Strategy and leadership in Service Business / Ed. R. Norman. – N.Y., 2010.

Переглянути статтю    Завантажити pdf