ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Забаштанський М.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено особливості та визначено форми державного управління об’єктами концесійних відносин в Україні.

Ключові слова:

державне управління, форми державного управління, концесії, концесійні відносини

Використана література:

  1. Національна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Мельникова [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосміч. ун-т ім. Н. Е. Жуковського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 247 с.

  2. Про концесії : Закон України від 16 липня 1999 року № 997-XIV [Електронний ресурс]. –Режим доступу : www.rada.gov.ua.

  3. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления / Г. В. Атаманчук. – М. : Омега-Л., 2004. – 301 с.

  4. Чиркин В. Е. Государственное и муниципальное управление : учебник / В. Е. Чиркин. – М. : Юрист, 2003. – 320 с.

  5. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові питання : навч. посіб. / за заг. ред. проф. Н. Р. Нижник. – Львів : Львів. політехніка, 2002. – 164 с.

  6. Научные основы государственного управления в СССР / под ред. А. Е. Лунева, М. И. Нискотина, Ц. А. Ямпольской. – М. : Наука, 1968. – 439 с.

  7. Яковлев Г. С. Аппарат управления: принципы организации / Г. С. Яковлев. – М. : Юрид. лит., 1974. – 230 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf