ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пачева Н.О., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито суть позаекономічних інститутів у контексті економічного розвитку. Головну увагу зосереджено на дослідженні конституційних і соціокультурних позаекономічних інститутів та їх впливу на економічний розвиток суспільства.

Ключові слова:

інститут, економічні інститути, позаекономічні інститути, економічний розвиток

Використана література:

1. Бєляєв О. О. Економічна політика : навч. посіб. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. – К. : КНЕУ, 2004. – 287 с.

2. Вільна енциклопедія. Вікіпедія [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://uk.wikipedia.org.

3. Гелбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество / Дж. К. Гелбрейт. – М. : Прогресс, 1969. – 451с.

4. Зборовский Г. Е. Социология образования / Г. Е. Зборовский. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 1993. – Ч. 1. – 298 с.

5. Курило І. О. До питання про інституційні основи формування соціально-класової структури населення України / І. О.Курило, Л. О. Григор’єва // Проблемы современной экономики и институциональная теория : научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2005. – Вып. 89-1. – С. 153-160.

Переглянути статтю    Завантажити pdf