ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Зосименко Т.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено аналітичний огляд індикаторів якості регуляторного середовища в Україні та країнах світу. На основі визначення основних факторів, що впливають на свободу підприємницької діяльності, визначено проблеми та перспективи модернізації вітчизняного регуляторного середовища.

Ключові слова:

регуляторна політика, регуляторне середовище, індекс економічної свободи, свобода підприємницької діяльності

Використана література:

1. Глушко А. Д. Регуляторні важелі й інструменти на ринках досконалої та недосконалої конкуренції [Електронний ресурс] / А. Д. Глушко // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент” : збірник наукових праць / Луцький національний технічний університет. – Випуск 7 (26). Частина 4. – Луцьк, 2010. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_4/9.pdf.

2. Дацій О. І. Зміст регуляторної діяльності держави у сфері інноваційного розвитку / О. І. Дацій // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць. Серія управління. – 2010. – № 3. – С. 56-62.

3. Запатріна І. В. Регуляторне середовище та його роль у конкурентоспроможності України / І. В. Запатріна // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 17-18.

4. Мазаракі А. А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі: монографія / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.– 469 с.

5. Макара О. В. Конкурентоспроможність економічного середовища в Україні. Порівняльний аналіз рейтингів окремих країн / О. В. Макара // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 43-56.

6. Doing business 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org /~/media/fpdkm/doing%20business/documents/annual-8. reports/english/db12-fullreport.pdf 222.

7. Рейтинг країн за індексом економічної свободи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.heritage.org.

Переглянути статтю    Завантажити pdf