ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Струк Н.С., Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Мельник Н.В., Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано доцільність розвитку державно-приватного партнерства – однієї з ефективних форм концентрації ресурсів влади, бізнесу і населення для вирішення завдань розвитку будівельної сфери. Виділено форми, види та моделі державно-приватного партнерства у будівництві.

Ключові слова:

будівництво, будівельна сфера, будівельний сектор, держава, державно-приватне партнерство, державне регулювання, державне управління, концесії, концесійна угода, приватний партнер, ризик

Використана література:

1. Modernising Government. The way forward. OECD publishing, 2005. – 233 p.

2. Public-Private Partnership: Financing a Common Wealth.- Wash., 1985. – P. 67.

3. Gerrand, M. B. What are Public-Private Partnership, and how do they differ from Privatization? / M. B. Gerrand // Finance and Development. – 2001. – Vol.38. – № 3. – 35 p.

4. Данасарова С. Д. Институт частно-госудаственного партнерства: становление и развитие в России : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра экон. наук : 08.00.01 / С. Д. Данасарова. – Улан-Удэ, 2007. – 24 с.

5. Варнавський В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски / В. Г. Варнавский. – М. : Наука, 2005. – С. 5-40.

6. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 2010 р. № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

7. Варнавський В. Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика : учеб. пособие / В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А. Королев. – М. : Издат. дом Гос. ун-та высш. шк. экономики, 2010.

8. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Софронова, Н .І. Балди. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с.

9. Бузырев В. В. Экономика строительства / В. В. Бузырев. – [3-е изд.]. – СПб. : Питер, 2009. – 416 с.

10. Мельник М. Партнерство держави і бізнесу як фактор ділової активності в Україні / М. Мельник // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 3. – С. 24-40.

11. Сосновський А. О. Партнерство державного та приватного секторів як ефективний метод реалізації проектів з розвитку інфраструктури / А. О. Сосновський // Вісник МНТУ. Серія Економіка. – 2010. – № 1. – С. 38-48.

12. Про концесії [Електронний ресурс] : Закон України від 16 липня 1999 р. №997-ХІV із змінами і доповненнями. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997-14.

13. Господарський кодекс України : за станом на 16 січня 2003 р. №436-IV із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=436-15.

14. Попов А. И. Концессионные риски в государственно-частном партнерстве / А. И. Попов // Финансы и кредит. – 2007. – № 19. – С. 34-43.

Переглянути статтю    Завантажити pdf