ISSN 2225-7543

№4 (62), 2012 Экономическая серия

1. Базилинская О.Я., Кривошея А.А. — Етапи формування стратегії ціноутворення в умовах інформаційної асиметрії: побудова базової теоретичної моделі.
2. Вдовенко Ю.С. — Економічні детермінанти міжсекторного партнерства.
3. Дерий Ж.В. — Модифікація методів оцінювання людського капіталу.
4. Зосименко Т.И. — Компаративний аналіз ключових індикаторів якості регуляторного середовища в різних країнах.
5. Ильенко А.В. — Роль концепції міжнародного маркетингу в підвищенні ефективності маркетингових механізмів.
6. Хитрая О.В., Мамчур А.И. — Особливості функціонування міжнародних команд.
7. Марченко Н.А. — Інвестиційна привабливість україни: теорія і практика.
8. Пилевич Д.С. — Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики в україні.
9. Подымова Л.А. — Стан та перспективи розвитку національної інноваційної системи в україні.
10. Будникова Ю.В. — Дослідження сутності поняття «точка біфуркації» в економіці.
11. Корниенко Т.А. — Економічна безпека підприємства як категорія економічної науки.
12. Пачева Н.А. — Особливості формування позаекономічних інститутів у контексті економічного розвитку.

13. Ильчук В.П., Романенко Т.А. — Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу.
14. Левкивский В.М., Ефремов В.В. — Пошук нових підходів під час вдосконалення освітянської галузі в україні.
15. Сыч Е.Н., Бойко Е.В. — Інституціоналізація економічних інтересів суб’єктів транспортного ринку.
16. Черкаский И.Б., Хоменко И.О. — Системні параметри функціонування та розвитку транспортних кластерів.
17. Бондарь В.В., Ганжа Я.Л. — Агротуризм як вид диверсифікаційного розвитку сільськогосподарського підприємництва.
18. Гавриленко Н.И., Кислинский С.С. — Особливості механізму формування прибутку підприємств харчової промисловості.
19. Горшунова И.В. — Сучасні інноваційні перетворення економіки та вищої освіти в україні.
20. Демчук А.В. — Адаптивность системы управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли ар крыма в рыночных условиях хозяйствования.
21. Парубец Е.Н., Сугоняко Д.О. — Організаційно-економічні особливості надання транспортних послуг туристам.
22. Струк Н.С., Мельник Н.В. — Державно-приватне партнерство у будівельному секторі економіки україни.
23. Кальченко О.Н. — Методичні аспекти оцінювання ефективності функціонування підприємств туристичної сфери в інноваційних умовах.
24. Сахневич Л.В. — Організаційні заходи вдосконалення стратегічного управління у сфері забезпечення енергоефективності підприємств апк.
25. Мороз В.В. — Роль сфери послуг малих підприємств в економічній системі україни.

26. Зеленская О.О., Зеленский С.М. — Система чинників продовольчої безпеки територій різного рангу.
27. Самко А.А. — Тенденції та перспективи розвитку туристичного ринку чернігівського регіону.
28. Худолей В.Ю. — Домінанти управління забезпеченням енергоефективності реального сектору економіки регіонів україни.
29. Быкова Ю.В. — Сучасний стан та перспективи розвитку галузі легкої промисловості: регіональний аспект.
30. Лысенко И.В. — Аналіз процесів кластеризації у регіонах україни.
31. Садчиков В.С. — Тенденції розвитку та функціонування малого підприємництва в аграрному секторі чернігівського регіону.
32. Тарасенко А.В. — Тенденції та особливості розвитку сільського господарства в чернігівській області.
33. Никончук Н.В. — Шляхи вдосконалення управління трудовим потенціалом на регіональному рівні за допомогою моделювання.
34. Пинчук А.А. — Інноваційно-інформаційні домінанти стратегії промислового зростання в регіонах держави.
35. Сидоренко И.В. — Оцінка рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку виробничої інфраструктури регіону.

36. Журавка Ф.О. — Міжнародні стандарти фінансової звітності в контексті трансформаційних перетворень національної системи бухгалтерського обліку.
37. Кравчук А.В. — Специфіка банківського сектору як об’єкта податкового регулювання.
38. Жарий Я.В., Дубина М.В. — Експрес-діагностика рівня фінансової безпеки комерційного банку.
39. Олейник К.А. — Розвиток системи сільської кредитної кооперації в україні.
40. Святокум И.А. — Досвід запровадження іпотечних цінних паперів у країнах центральної європи.
41. Артеменко А.С. — Окремі індикатори ведення банківського бізнесу в україні та тенденції їх розвитку.
42. Шкарлет С.Н., Петраков Я.В. — Environmental taxation evolution in ukraine: trends, challenges and outlook.

43. Лень В.С., Крот Ю.В. — Соціальні витрати: класифікація та облік.
44. Сизоненко Е.В., Дарнопых Т.В., Ломоносова А.М. — Модифікація аудиторської думки щодо звітності спеціального призначення .

45. Бутко Н.П., Харченко Ю.П. — Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у здійсненні соціального захисту дітей без батьківської опіки.
46. Никоненко Д.М. — Інформаційна складова відносин влади і громадськості в системі державного управління.
47. Олейченко И.М. — Формування інформаційного забезпечення у функціональних підрозділах обласної державної адміністрації.
48. Дитковская М.Ю. — Аналіз системи інформаційного забезпечення органу державної влади на регіональному рівні.
49. Забаштанский М.Н. — Державне управління концесійними відносинами в україні.
50. Олифиренко Л.Д. — Державна політика реалізації стратегії розвитку корпоративних структур.