ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гавриленко Н.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Кислинський С.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто стан і перспективи розвитку ринку макаронних виробів в Україні як одного з основних представників харчової промисловості.

Ключові слова:

прибуток, рентабельність, харчова промисловість, макаронна галузь, економічне зростання, ресурсний потенціал

Використана література:

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 p. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon 1 .rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" : затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84 (751). – С. 10.

3. Білоус Л. Й. Основні аспекти виробництва продукції підприємствами харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_2/74.pdf.

4. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І. М. Бойчик. – К. : Атіка, 2004. – 480 с.

5. Дейнеко Л. Розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості України / Л. Дейнеко, П. Купчак // Харчова і переробна промисловість. – 2009. – № 6. – С.5-9.

6. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

7. Економіка підприємства : навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін. ; за ред. А. В. Шегди. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2002. – 335 с.

8. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, переробл. та доповн. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с.

9. Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т. 2 / за ред. С. В. Мочерного та ін. – К. : Академія, 2002. – 952 с.

10. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні / В. П. Завгородній. – К. : А.С.К., 2002. – 420 с.

11. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко, О. Маханько. – 4-те вид., переробл. і доповн. – X. : Фактор, 2008. – 200 с.

12. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : підручник для вузів / А. А. Мазаракі ; під ред. проф. Н. М. Ушакової. – К. : Хрещатик, 1999. – 800 с.

13. Міакова Г. Фактори впливу на прибуток / Г. Міакова, В. В. Мяло // Наукові праці КНТУ. – 2005. – Вип. 74. – С.15-17.

14. Поддєрьогін A. M. Фінанси підприємства : підручник / А. М. Поддєрьогін. – 3-те вид., переробл. та доповн. – К. : КНЕУ, 2000.– 460с.

15. Савицкая Г. В. Теория анализа хозяйственной деятельности : учебное пособие / Г. В. Савицкая. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 288 с.

16. Субботович Ю. Л. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур / Ю. Л. Субботович // Фінанси України. – 1999. – № 12. – С. 39-47.

17. Фінансова діяльність підприємства / О. М. Бандурко, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова.. – К. : Либідь, 1998. – 310 с.

18. Якимчук Т. В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України / Т. В. Якимчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4 (106). – С. 162-168.

Переглянути статтю    Завантажити pdf