ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Худолей В.Ю., Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Сформовано концепцію формування і реалізації специфічної технології управління забезпеченням енергоефективності функціонування РПК держави, за яким визначено конститутивні елементи розроблення відповідного типу стратегії в контексті збалансованості та надійності функціонування реального сектору регіональної економіки України. Запропоновано реформування територіального устрою розвитку продуктивних сил за рахунок формалізації в їхніх межах десяти каскадів РПК.

Ключові слова:

каскади РПК, стратегія управління, принципи системно-комплексного об’єктно-цільового та структурно-інформаційного підходів

Використана література:

 1. Динамизм развития производственного потенциала: монографія / А. Н. Алымов, Н. П. Гон­чарова, В. Н. Емченко, В. В. Микитенко. – К. : Ін-т економіки НАН України, 2003. – 203 с.
 2. Долішній М. І. Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми : монографія / М. І. Долішній. – Львів, 2001. – 342 с.
 3. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія / О. М. Али­мов, А. І. Даниленко, В. В. Микитенко, В. М. Трегобчук та ін. ; під ред. акад. НАНУ С. І. Пи­ріжкова, акад. УААН В. М. Трегобчука. – К. : Об’єд. ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с.
 4. Енергоефективна економіка України: монографія / [під ред. М. П. Ковалка, М. В. Рапцуна, М. М. Кулика, О. О. Єрохіна]. – К. : Агентство раціонального використання енергії та екології України, 1999 – 227 c.
 5. Інноваційний ресурс господарського розвитку : монографія / за ред. В. П. Мельника. – К. : Об’єдн. ін-т економіки НАН України, 2005. – 363 с.
 6. Конкурентоспроможність регіонів України: стан і проблеми (Робочі матеріали до Круглого столу, 28 травня 2008 року). – К. : Вид-во Український Центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова та SIDA, 2008. – 56 с.
 7. Микитенко В. В. Енергоефективність промислового виробництва: монографія / В. В. Микитенко. – К. : Об’єдн. ін-т економіки НАН України, 2004. – 282 с.
 8. Микитенко В. В. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / В. В. Микитенко, О. М. Алимов // Продуктивні сили України. – 2006. – № 1. – С. 135-151.
 9. Микитенко В. В. Формування комплексної системи управління енергоефективністю в галузях промисловості виробництва : монографія / В. В. Микитенко. – К. : Екс. Об., 2004. – 336 с.
 10. Микитенко В. В. Формування системи забезпечення енергоефективності на синергетичних підходах / В. В. Микитенко // Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний ін-т» МОН України. – К., 2006. – № 3. – С. 293-300.
 11. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку : монографія / [Ю. В. Кіндзерський, В. В. Микитенко, М. М. Якубовський [та ін.] ; за ред. Ю. В. Кіндзерського; НАН України; Ін-т екон. та прогнозування. – К., 2009. – 928 с.
 12. Суходоля О. М. Енергоефективність економіки в контексті національної безпеки: методологія дослідження та механізм реалізації : монографія / О. М. Суходоля. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 424 с.
 13. Україна на шляху до енергетичної ефективності : монографія / [за ред. М. П. Ковалка, В. Ф. Бесєдіна, М. В. Рапцуна, М. М. Кулика, О. О. Єрохіна]. – К. : Арена-Єко, 1997. – 228 с.
 14. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України : монографія : у 2 т. Т. 1 / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко.К. : РВПС України НАН України, Вид-во ЗАТ «Нічлава», 2008. – 336 с.
 15. Худолей В. Ю. Декомпозиція процесів формування системи управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів держави [Електронний ресурс] / В. Ю. Худолей // Ефективна економіка: електронний науковий фаховий економічний журнал. – 2012. – № 9. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1367.
 16. Худолей В. Ю. Методологічні основи реалізації технологій управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів / В. Ю. Худолей // Соціально-економічний розвиток регіонів у контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції. – Херсон : ХНТУ МОНмолодьспорту України, Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2011. С. 168-175.
 17. Царенко О. В. Конкурентні переваги легкої промисловості регіонів України: методологія формування, теорія та практика : монографія / О. В. Царенко. – Донецьк : ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2009. – 504 с.
 18. Шкарлет С. М. Роль, місце та тенденції розвитку підприємств нафтогазового комплексу в енергозабезпеченні країни / С. М. Шкарлет, В. Ю. Худолей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / за наук. ред. І. К. Бондар. – К. : НДІ Економічний інститут Міністерства економіки України, 2008. – № 5 (86-87). – С. 78-81.
 19. Экономическая безопасность государства и информационно-технологические аспекты её обеспечения: монография / под общ. ред. Г. К. Вороновского, И. В. Недина. – К. : Знания Украины, 2005. – 664 с.
 20. Экономический механизм стратегии развития топливно-энергетического комплекса : монография / А. И. Амоша, А. И. Кабанов, А. И. Чиликин [и др.]. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2002. – 140 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf