ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пінчук А.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті зроблено акцент на визначені складу інструментів нормативно-правового, організаційно-економічного впливу та регуляторів системно-універсального функціонування, залучення яких дозволить у скорочені терміни здійснити регенерацію національного промислового виробництва т а радикального підвищення конкурентної переваги реального сектору в регіонах України.

Ключові слова:

стратегія промислового зростання, стратегічний потенціал, концепція, регіон

Використана література:

1. Микитенко В. В. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / В. В. Микитенко, О. М. Алимов // Продуктивні сили України. – К. : РВПС України НАН України, 2006. – № 1. – С. 135-151.

2. Микитенко В. В. Технології управління стратегічним потенціалом розвитку України [Електронний ресурс] / В. В. Микитенко, О. М. Алимов // Електронний фаховий журнал ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України, Національне господарство України: теорія та практика управління. – 2011. – № 1 (1). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NacGosp/2011/Alimov_Mikitenko.pdf.

3. Динамизм развития производственного потенциала : монография / А. Н. Алымов, Н. П. Гончарова, В. Н. Емченко, В. В. Микитенко; под ред. д. е. н., проф., акад. НАН України А. Н. Алымова. – К. : Ин-т экономики НАН України, 2003. – 253 с.

4. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України : монографія : у 2 т. Т. 1 / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. – К. : РВПС України НАН України, Вид-во ЗАТ «Нічлава», 2008. – 336 с.

5. Макросистемна еволюція української економіки : у 2 т. Т. 2 / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. – К. : РВПС України НАН України, Вид-во ЗАТ «Нічлава», 2008. – 210 с.

6. Шкарлет С. М. Роль, місце та тенденції розвитку підприємств нафтогазового комплексу в енергозабезпеченні країни / С. М. Шкарлет, В. Ю. Худолей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / за наук. ред. І. К. Бондар. – К. : НДІ Економічний інститут Міністерства економіки України, 2008. – № 5 (86-87). – С. 78-81.

7. Декомпозиція процесів формування системи управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів держави [Електронний ресурс] / В. Ю. Худолей // Ефективна економіка: електронний науковий фаховий економічний журнал. – 2012. – № 9. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1367.

8. Структурні трансформації економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України : монографія / О. І. Амоша, М. Г. Білопольський, В. В. Микитенко [та ін.], Інститут економіки промисловості НАН України, ТНЕУ МОНмолодьспорту України. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ МОНмолодьспорту України, 2011. – 848 с.

9. Соціальна політика в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні : монографія /О. О. Давидюк, Л. І. Ільчук, Д. О. Микитенко, В. В. Микитенко та ін. ; за заг. ред. Л. І. Ільчука. – Херсон : Центр перспективних досліджень НАН України та Міністерства соціальної політики України, Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2011. – 376 с.

10. Микитенко В. В. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: у 2-х т. Т. 1 / [О. М. Алимов, В. В. Микитенко, С. М. Шкарлет та ін.; за науковою ред. д. е. н., проф. Є. В. Хлобистова]; ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУ МОНмолодьспорту України, НДІ Сталого розвитку та природокористування. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2011. – 464 с.

11. Микитенко В. В. Політика забезпечення екологічної рівноваги та сталого людського розвитку в регіональних економічних системах України / В. В. Микитенко, О. О. Демешок, В. Ю. Худолей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / наук. ред. І. Г. Мансуров. – К. : НДЕІ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 2012. – № 12 (139). – С. 215-225.

 

12. Микитенко В. В. Макроекономічне регулювання процесів забезпечення енергоефективності у промисловості: методологія оцінки і прогнозу, методичні підходи та практичний інструментарій: А. с. 21673 Україна / В. В. Микитенко. – Опубліковано: «Офіційний бюлетень авторське право і суміжне право». – 2007. – № 12. – 4 с.

13. Микитенко В. В. 28674. Комп’ютерна програма: «Цільове програмне забезпечення: прогнозно-аналітична оцінка коридорів еволюції української економіки та розробка технологій стратегічного управління її розвитком «MainStreaM. Pro v.5.1»: А. с. 28674 / В. В. Микитенко, Д. О. Микитенко. – Заявлено: 07.04.2009 р. № 29221. – Опубліковано: «Офіційний бюлетень авторське право і суміжне право», 2009. – № 18. – 300 с.

14. Держкомстат України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

15. Комітет статистики СНД [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cisstat.com/rus/index.htm.

16. Таблиця «витрати-випуск» України за 2009-2011 рр. в основних цінах: (статистичний збірник) / Державна служба статистики України. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. – 159 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf