ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Парубець О.М., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Сугоняко Д.О., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто процес надання та реалізації транспортних послуг туристам, виявлено їх організаційно-економічні особливості.

Ключові слова:

туристи, транспортні послуги, організаційно-економічні особливості, вартість, турпродукт

Використана література:

1. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту від 18.02.1997 № 176 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/176-97-п.

2. Андрушків Б. М. Особливості організації транспортного обслуговування в туристично-рекреаційній сфері / Б. М. Андрушків // Науковий журнал «Вісник ДІТБ». Серія Економіка. – 2010. – № 14. – С.152-159.

3. Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2011 рік [Електронний ресурс] / Державна авіаційна служба України. – Режим доступу : http://www.avia.gov.ua/documents /diyalnist/pіdsumki%20dіjalnostі/23725.html.

4. Оленічева Ю. О. Перспективи розвитку круїзного судноплавства в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Оленічева // Прометей. – 2011. – № 3 (36). – С. 265-268. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prom/2011_3/Olenicheva.pdf.

5. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/176/95-вр.

6. Туристична діяльність в Україні у 2011 році : [статистичний бюлетень]. – К. : Держкомстат України, 2012. – 76 с.

7. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.

8. Азар В. И. Экономика туристского рынка / В. И. Азар, С. Ю. Туманов. – М. : ИПКГос­службы, 1998. – 239 с.

9. Биржаков М. Б. Индустрия туризма: перевозки / М. Б. Биржаков, В. И. Никифоров. – Изд. третье, перераб. и дополн. – СПб. : Герда, 2007. – 528 с.

10. Гуляев В. Г. Организация туристских перевозок / В. Г. Гуляев. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 512 с.

11. Романов С. А. Совершенствование организационно-экономического механизма управления туристскими транспортными услугами : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хазяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг)» / С. А.Романов. – М., 2009. – 25 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf