ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кравчук Г.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано сутність та значення податкового регулювання банківського сектору державою. Визначено специфічні риси оподаткування комерційних банків та центрального банку. Досліджено необхідність врахування особливостей оподаткування банківських установ при визначенні рівня податкового навантаження.

Ключові слова:

податкове регулювання, регулювання банківської діяльності, специфічні податки, квазіфіскальні операції, податкове навантаження

Використана література:

1. Банківський нагляд : навч. посіб. / В. І. Міщенко, А. П. Яценюк, В. В. Коваленко. – К. : Знання, 2004. – 406 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

2. Клюско Л. А. Оподаткування банківської діяльності в Україні та основні напрями його вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. А. Клюско, Я. Г. Підсосонна. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum /fkd/2012_1/part1/55.pdf.

3. Любунь О. С. Національний банк України : Основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 351 с.

4. Орлюк О. П. Банківське право : навч. посіб. / О. П. Орлюк. – М. : Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

5. Реверчук Н. Й. Зарубіжний досвід податкового регулювання банківської діяльності та його застосування в Україні / Н. Й. Реверчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 221-225.

6. Сербина О. Г. Методологічні засади дослідження регулювання податкової банківської діяльності / О. Г. Сербина // Науковий вісник НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.6. – С. 201-206.

7. Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посіб. / В. П. Ходаківська, В. В. Бєляєв. – К. : ЦУЛ, 2002. – 616 с.

8. Ходеева В. В. Налоговое регулирование банковских финансовых институтов / В. В. Ходеева // Бизнес Информ. – 2009. – № 10. – С. 108-110.

9. Чистов С. М. Державне регулювання економіки : навчально-методичний посібник / С. М. Чистов ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2002. – 208 с.

10. Mackenzie, G. Quasi-Fiscal Operations of Public Financial Institutions / G. A. Mackenzie, P. Stella. – International Monetary Fund, 1996. – 38 p.

11. Tetangco, A. M. The tax-exempt status of the central bank in the Philippines [Електронний ресурс] / Amando M. Tetangco Jr. – Режим доступу : http://www.bis.org/ publ/bppdf/bispap20s.pdf. – 10.01.2013. – Назва з екрану.

Переглянути статтю    Завантажити pdf