ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оліфіренко Л.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Пропонується удосконалення механізму державного регулювання розвитку корпорацій, який дозволяє орієнтувати власників на мінімізацію трансакційних витрат та їхнього впливу на збільшення вигід від активів економічної та правової взаємодії на прикладі хімічної галузі промисловості.

Ключові слова:

механізм державного регулювання, корпоративні структури, трансакційні витрати

Використана література:

1. Wallis J., Horth D. Measuring the Transactional Sector in American Economy, 1870-1970, in Standley Engermann and Robert Gallman (eds), Long-term factors in American Economic Growth. – Chicago : Un-ty of Chicago Press, 1986. – P. 95-161.

2. Spengler J. Vertical Integration and Anti-trust Policy [Електронний ресурс] // Journal of Political Economy. 1950 – Vol. 58. – P. 347-352. – Режим доступу : http://www.jstor.org/discover/10.2307/1828887?uid=3739232&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=56253831073.

3. Demsetz, H. Ownership. Control and the Firm [Електронний ресурс] // Organization of Economic Activity : Basil Blackwell. – 1988. – P. 65-68. – Режим доступу : http://www.jstor.org/discover/10.2307/40228660?uid=3739232&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=56253831073.

4. Posner, R. Natural Monopoly and Its Regulation [Електронний ресурс] // Stanford Law Review. – 1969. – Vol. 21. – P. 547-642. – Режим доступу : http://bookinist.net/books/bookid-265996.html.

5. Державна програма розвитку внутрішнього виробництва [Електронний ресурс] : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 р. № 1130. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-п.

6. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / [А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.]. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

7. Уильямсон О. И. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка: пер. с англ. / О. И. Уильямсон // Вехи экономической мысли / под ред. В. М. Гальперина. – СПб. : Экономическая школа, 2000. – 534 с.

8. Шепеленко О. В. Трансакционные издержки в переходной экономике: проблемы теории и практики : монография / О. В. Шепеленко. – Донецк : ДНЦЭиТ им. М. Туган-Барановского, 2007. – 360 с.

9. Ющак Ж. М. Складові та оцінка трансакційних витрат [Електронний ресурс] / Ж. М. Ющак // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 2 (17). – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/1422/1/52.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf