ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пілевич Д.С., Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто теоретичні аспекти формування інвестиційної політики, досліджено підходи до трактування дефініції «інвестиційна політика», визначені основні види інвестиційної політики.

Ключові слова:

інвестиція, інвестиційна діяльність, інвестиційний потенціал, інвестиційний клімат, регіональна інвестиційна політика, галузева інвестиційна політика, інвестиційна політика окремих суб’єктів господарювання

Використана література:

1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

2. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560–ХІІ / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 1991. – № 47. – C. 646.

3. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17.

4. Герасимчук З. В. Економічна сутність інвестиційної інфраструктури регіону / З. В. Герасимчук, Ю. А. Подерня-Масюк // Економічні науки : зб. наук. праць Луцьк. нац. техн. ун-ту. Серія : Регіональна економіка. – 2008. – № 5, Ч. 2. – С. 6-14.

5. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 520 с.

6. Курило С. В. Інвестиційна політика, її сутність і роль у сучасних умовах / С. В. Курило // Держава та регіони. – 2009. – № 2. – С. 109-111.

7. Лєонов С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи: методологія формування та використання: дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08 / С. В. Лєонов. – Суми : Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2009. – 451 с.

8. Москалюк Н. П. Державна інвестиційна політика в умовах стабілізації національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація, управління, планування і регулювання економікою» / Н. П. Москалюк. – К. : Київський національний економічний університет, 2002. – 24 с.

9. Пшенична В .П. Розвиток механізму реалізації державної інвестиційної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / В. П. Пшенична. – К. : Донецький державний університет управління , 2011. – 25 с.

10. Струніна В. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату в Україні / В. Струніна // Економіка України. – 2001. – № 9. – С. 11-16.

11. Фінансова енциклопедія / [О. П. Орлюк, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха та ін.] ; за заг. ред. О. П. Орлюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.

12. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 566 с.

13. Череп А. В. Інвестиційна політика України в сучасних умовах нестабільності / А. В. Череп, А. Г. Іванова // Економічний простір. – 2011. – № 47. – С. 133-137.

14. Яценко А. В. Формування інвестиційної політики зі стратегічних позицій розвитку України / А. В. Яценко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 12-17.

Переглянути статтю    Завантажити pdf