ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Подимова Л.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні аспекти формування національної інноваційної системи. Проаналізовано результати оцінки конкурентоспроможності України на міжнародній арені. Виділені основні проблеми формування національної інноваційної системи України та умови зростання інноваційної активності підприємств.

Ключові слова:

інновації, національна інноваційна система, інноваційна економіка

Використана література:

1. Грига В. Ю. Теоретичні та практичні аспекти використання наукових результатів НАН в економіці України : монографія / В. Ю. Грига, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. – Вид. друге, переробл. – К., 2010. 113 с.

2. Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 680-р // Офіційний вісник України. – 2009. № 47. – С. 57.

3. World Economic Forum. Featured Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/reports.

4. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI // Відомості Верховної Ради України.– 2012. – № 19-20. – Ст. 166. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

5. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 294 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 970 від 24.10.2012 / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/294-2012-п.

6. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 13.12.1991 № 1977-XII / Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12.– Ст. 165. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.

7. Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

8. Innovation statistics. Official Eurostat website. Statistics Explained [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Innovation_statistics.

Переглянути статтю    Завантажити pdf