ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Базілінська О.Я., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Кривошия О.А., Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено сутність поняття «стратегія ціноутворення». Досліджено основні фактори, що впливають на процес формування ціни та запропоновано теоретичну модель ціноутворення підприємства в умовах інформаційної асиметрії. Определена сущность понятия «стратегия ценообразования».

Ключові слова:

стратегія ціноутворення, модель ціноутворення, інформаційна асиметрія

Використана література:

1. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства : навчальний посібник / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова; Міністерство освіти і науки України ; Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 599 с.

2. Балабанова Л. В. Стратегічний маркетинг / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Інститут економіки і управління. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011.

3. Борисенко М. А. Промисловий маркетинг : навчальний посібник / М. А. Борисенко, О. В. Гронь, В. М. Щетинін ; Міністерство освіти і науки України ; Харківський національний економічний університет. – Х. : Видавництво ХНЕУ, 2010. – 291 с.

4. Дайновська С. М. Ціноутворення : підручник / С. М. Дайновська ; за заг. ред. С. М. Дайновської; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний торговельно-економічний університет. – К. : ННТЕУ, 2009. – 319 c.

5. Данілова Л. Л. Ціноутворення та маркетингова цінова політика : навчальний посібник / Л. Л. Данілова, С. В. Петровська ; Київський національний торговельно-економічний університет. – К., 2006. – 129 с.

6. Загородній А. Г. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологічний словник / А. Загородній, І. Вознюк, І. Комарницький ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Національний університет «Львіська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 311 с.

7. Клівець П. Г. Стратегія підприємства : [навчальний посібник] / П. Г. Клівець. – К. : Академвидав, 2007. – 32 с.

8. Котлер Ф. Основи маркетинга / Ф. Котлер; пер. з англ. В. Б. Боброва. – М. : Прогрес, 1991. – 695 с.

9. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення : навч. посіб. / Я. В. Литвиненко. – К. : Вид. центр МАУП, 2010. – 212 с.

10. Павленко А. Ф. Маркетинг : підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2003. – 246 с.

11. Тормос Ю. Г. Ціни та цінова політика : навч. посіб. / Ю. Г. Тормос. – К. : КНЕУ, 2001. – 122 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf