ISSN 2225-7543

№4 (70), 2013 Економічна серія

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Сич Є.М., Бойко О.В. — Розвиток національного транспортного ринку: інституціональний підхід.
2. Ушенко Н.В. — Освітні потреби в умовах розбудови економіки знань.
3. Черкаський І.Б., Пазюк В.Л. — Бренд як маркетинговий інструмент просування продукції на ринок.
4. Богашко О.Л. — Інноваційна спроможність суспільства – основоположний фактор забезпечення конкурентоспроможності держави.
5. Василюк М.М. — Контроль якості аудиторських послуг: аспекти вітчизняної та зарубіжної практики.
6. Писаревська Г.І., Мізік Ю.І. — Методика внутрішнього аудиту персоналу на підприємстві.
7. Проноза П.В. — Розвиток україни та її регіонів під впливом світової фінансово-економічної кризи 2007-2009 рр..
8. Пінчук C.C. — Принципи оцінювання ефективності діяльності залізниць україни.
9. Койдан Н.С., Бондар В.В. — Кооперація – шлях до інтеграції україни у світову економіку.
10. Боярчук Л.В. — Причини виникнення та напрямки подолання молодіжного безробіття в україні.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

11. Аптекар С.С. — Урахування синергії та життєвого циклу при формуванні і розвитку вертикально-інтегрованих структур гірничо-металургійного комплексу україни.
12. Прокопенко В.І., Терехов Є.В. — Формування бонітету техногенних земель як економічного чинника впливу на їх цільове призначення.
13. Москаленко А.М. — Теоретико-прикладні аспекти визначення раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств зони полісся.
14. Москаленко В.А. — Практика застосування системи обліку „стандарт-кост” у різних сферах національного господарства.
15. Перетятько Ю.М. — Передача майна у фінансовий лізинг: особливості обліку.
16. Пілевич Д.С. — Сутність комплементарної інвестиційної політики держави.
17. Попело О.В. — Особливості сучасного стану малого підприємництва в україні.
18. Подимова Л.А. — Роль та місце університетів в інноваційному розвитку економіки україни.
19. Прийменко С.А. — Реформування роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням викидів co₂.
20. Сеник Г.П. — Організаційно-економічні принципи ефективного формування доходів від вантажних залізничних перевезень.
21. Штирхун Х.І. — Фінансовий стан та проблеми розвитку підприємств легкої промисловості чернігівської області.
22. Альошин С.Ю. — Оцінювання стану інноваційного розвитку промислових підприємств в україні.
23. Герасимчук В.В., Кузьменко О.Ю. — Маркетинговий потенціал підприємства в умовах сучасного ринку.
24. Колєсніченко А.С. — Державне регулювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку: теоретичний аспект.
25. Тарасенко А.В., Федоренко О.П. — Проблеми та перспективи розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості україни.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

26. Бутко М.П., Поленкова М.В. — Модернізаційні аспекти активізації економічної сфери сільського розвитку.
27. Ільчук В.П., Бабаченко Л.В. — Організаційно-економічне забезпечення пасажирських перевезень.
28. Калінчик М.В., Товстоліс А.І. — Вибір оптимальних каналів збуту сільськогосподарської продукції.
29. Анопрієнко В.О. — Фінансово-економічне регулювання розвитку рекреаційної сфери регіонів.
30. Вдовенко Ю.С. — Імплементаційна специфіка сучасних інструментів залучення інвестицій.
31. Дерій Ж.В. — Регіональна парадигма якості життя та людського розвитку.
32. Дубина М.В. — Сутність транскордонної безпеки та її види.
33. Мазур О.Є. — Організація діагностики системи управління торговельним підприємництвом.
34. Соломаха І.В. — Методологічні засади оцінювання ринкових потреб регіону в живих зрізаних квітах.
35. Холодницька А.В. — Застосування технологій тайм-менеджменту в управлінні підприємством.
36. Ющенко Н.Л., Позднякова А.М. — Формування трудового потенціалу чернігівського регіону: проблема негативного впливу природного зменшення населення.
37. Яременко М.О., Воєцька М.Є. — Індустрія електротоварів у розрізі європейського сегмента та його основних конкурентів.
38. Антохова О.Ю. — Освітні детермінації стану ринку праці чернівецької області.
39. Садчиков В.С. — Науково-методичні підходи до формування нових організаційних структур в аграрному секторі економіки.
40. Тополевська О.В. — Теоретичні аспекти формування регіональних продовольчих ринків в умовах відкритості економіки.
41. Шпак Н.А. — Підвищення рівня споживання продуктів харчування як чинник активізації розвитку вітчизняного агропромислового комплексу.
42. Андрєєва Є.Л. — Аналіз та оцінювання стану конкурентостійкості підприємств машинобудування.
43. Краус К.М. — Світовий досвід й українські реалії управління маркетингом.
44. Сидоренко І.В. — Механізм інвестування модернізації виробничої інфраструктури регіону.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

45. Андрєєва О.В. — Організаційно-економічні підходи до фінансування інвестиційних програм на залізничному транспорті.
46. Камінський А.Б. — Імплементація скорингу в бізнес-процеси споживчого кредитування банку.
47. Кравчук Г.В., Галіч О.В. — Теоретичні засади ризикології діяльності комерційних банків.
48. Курмаєв П.Ю. — Інноваційні пріоритети фінансування у галузі вищої освіти в україні.
49. Кальченко О.М. — Пріоритетні напрямки розвитку туристичної сфери в контексті забезпечення інвестиційної безпеки.
50. Лебідь О.В., Григоренко В.М. — Сутність, методи та структура фінансового забезпечення впровадження технологій управління у діяльність банків.
51. Проскура К.П. — Проблеми розвитку економіки україни та їхній вплив на ефективність податкового адміністрування.
52. Талавіра Є.В. — Інвестиційне забезпечення реалізації інноваційних проектів в умовах обмеженості фінансових ресурсів.
53. Коробко В.І., Дудко М.Я., Савельєва Я.В. — Особливості інвестиційно-інноваційної політики житлово-комунального господарства україни на сучасному етапі.
54. Попель Л.А. — Сучасні інструменти фінансового планування інвестиційних видатків бюджету.
55. Прокопенко О.О., Ільчук В.П. — Еволюція становлення та розвитку депозитних операцій.
56. Різниченко Є.І. — Трансформація бюджетної політики єс на сучасному етапі розвитку в умовах світової фінансово-економічної кризи.
57. Безуглий А.О. — Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів державних суб’єктів господарювання у процесі реалізації контрактів oprc.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

58. Безверхня Ю.В. — Необхідність впровадження управлінського обліку на підприємствах в умовах участі у сот.
59. Ілляшенко К.В. — Інформаційні системи управління в обліку й аналізі аграрних підприємств.
60. Лень В.С. — Порядок надання та облік цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти.
61. Пожарицька І.М. — Професійне судження у контексті стандартів аудиту.
62. Рядська В.В. — Аналіз стану розвитку інституту обов’язкового аудиту в україні.
63. Шара Є.Ю. — Особливості обліку витрат виробництва.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

64. Олійченко І.М., Дітковська М.Ю. — Шляхи формування та удосконалення електронного урядування в системі органів державної влади.
65. Оліфіренко Л.Д. — Теоретико-методологічні аспекти оцінювання ефективності інституціональних змін розвитку корпорацій.
66. Ребкало М.М. — Організаційно-правовий аналіз механізму державного управління у сфері захисту прав дітей.
67. Олифіренко Ю.І. — Модернізаційні аспекти надання комплексної допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.