ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ющенко Н.Л., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Позднякова А.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено демографічні проблеми сучасної України та депопуляції населення Чернігівського регіону як деструктивного чинника формування його трудового потенціалу.

Ключові слова:

відтворення населення, демографічні втрати, коефіцієнт народжуваності, трудовий потенціал

Використана література:

 1. Про заходи законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи : Закон України № 3668–VI від 08.07.2011 р.

 2. Про основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 958/99 від 03.08.1999 р. – Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/958/99.

 3. Бажан І. І. Трудовий потенціал України: формування і використання / І. І. Бажан. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2006. – 144 с.

 4. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – 3-тє вид. – К. : Знання-Прес, 2002. – С. 42.

 5. Демографічна ситуація. Населення [Електронний ресурс] / Головне управління статистики у Чернігівській області. – Режим доступу : http://chernigivstat.gov.ua/.

 6. Демографічна ситуація. Про соціально-економічне становище України [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

 7. Доклад второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения. Мадрид, 8-12 апреля 2002 года. – ООН, А/CONF.197/9, 2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.socpolitika.ru/files/5485/ageing_report_as.pdf.

 8. Згалат-Лозинська Л. О. Економічний механізм ефективного використання трудового по­тенціалу за умов формування ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економіки” / Л. О. Згалат-Лозинська. – К., 2002. – 22 с.

 9. Ільїн Л. М. Ефективність відтворення трудового потенціалу України / Л. М. Ільїн. – К. : Енергія плюс, 2007. – 212 с.

 10. Ільчук Л. І. Концепція демографічного роз­витку України на 2005-2015 рр. (проект) [Елек­тронний ресурс]. – Режим доступу : Мір://№№го срзг.огд.uа.

 11. Інтерв’ю І. Курило, зав. відділу проблем якості демографічних процесів Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України [Електронний ресурс] / Газета по-українськи. – 2013. – № 1576. – 5 квітня. – Режим доступу : http://gazeta.ua/ru/articles/people–newspaper/_v–konce–hih–veka–ukraina–byla–pervoj–v–evrope–po–rozhdaemosti–v–2–aa–godu–posled/490870.

 12. Калєніна Н. В. Сутність категорії “трудовий потенціал підприємства” / Н. В. Калєніна // Держава та регіони. Сер.: економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – 2008. – № 3. – С. 111-114.

 13. Ким М. Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление : учеб. пособие / М. Н. Ким. – Х. : НАУ им. В. Н. Каразина, 2003. – С. 13-14.

 14. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. / за ред. чл.-кор. НАНУ, д. е. н., проф. Е. М. Лібанової. – К. : Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.

 15. Кулинич Л. В. Трудовий потенціал: сутність та склад / Л. В. Кулинич // Економічний простір. – 2011. – № 50. – С. 98-104.

 16. Курило І. О. Старіння населення в Україні у дзеркалі соціально-демографічної політики / І. О. Курило // Демографія та соціальна економіка. – 2012. – № 2 (18). – C. 23-32.

 17. Ломовський Н. О. Про сутність понять „трудовий потенціал” і „потенціал трудових ресурсів” / Н. О. Ломовський // Економіка АПК і природокористування: Вісник ХНАУ. – 2009. – № 5. – С. 298-299.

 18. Маршавін Ю. Сучасні проблеми ринку праці України / Ю. Маршавін // Праця і зарплата. – 2010. – № 14. – С. 6-7.

 19. Мостовенко О. О. Позитивні та негативні наслідки пенсійної реформи [Електронний ресурс] / О. О. Мостовенко, Б. Е. Головаш, Ю. Б. Чернявська // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e–journals/pspe/2011_4/Mostovenko_411.htm.

 20. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 224 с.

 21. Охорона здоров’я. Захворюваність населення [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики. – Режим доступу : Мір://№№№.икг8іаі.§оуиа.

 22. Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2010. – 270 с.

 23. Региональная стратегия осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам старения, 2002 г. (ECE/AC.23/2002/93 October 2002) [Электронный ресурс] / Европейская экономическая комиссия. Конференция министров ЕЭК ООН по проблемам старения. Берлин (Германия), 11–13 сентября 2002 года. Глава 3. – Режим доступа : http://www.un.org›russian/events/olderpersons/berl_dr_r.pdf.

 24. Регіони України : статистичний збірник. Ч. 1 / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 310 с.

 25. Регіональне управління: інноваційний підхід : навч. посіб. / за ред. д. е. н., проф. М. П. Бутка. – К. : Знання України, 2006. – 560 с.

 26. Ринок праці. Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2011 році [Електронний ресурс] / Головне управління статистики у Чернігівській області. – Режим доступу : http://chernigivstat.gov.ua/.

 27. Рубан В. М. Визначення трудового потенціалу в контексті сучасних світових економічних трансформацій / В. М. Рубан, М. В. Пустовіт // Теория и практика управления. – 2009. – № 6. – С. 78-83.

 28. Селевко Є. О. Зміст поняття трудового потенціалу населення та його розвиток [Електронний ресурс] / Є. О. Селевко // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_eamb/2011_163_2/11seo.pdf.

 29. Ситуація на ринку праці та діяльність державної служби зайнятості у Чернігівській області за січень-лютий 2013 року [Електронний ресурс] / Чернігівський регіональний центр зайнятості. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua.

 30. Соціально-економічне становище Чернігівської області в січні 2013 року [Електронний ресурс] / Головне управління статистики у Чернігівській області. – Режим доступу : http://chernigivstat.gov.ua/.

 31. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна до­повідь / за заг. ред. В. М. Гейця. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 678 с.

 32. Шило К. М. Демографічні передумови формування трудового потенціалу України / К. М. Шило // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 2. – С. 110-116.

Переглянути статтю    Завантажити pdf