ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мазур О.Є., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито питання організації діагностики системи управління торговельним підприємництвом. Представлено аналіз терміна «діагностика», визначено авторську позицію щодо змісту діагностики та її співвідношення з аналізом. Розроблено алгоритм діагностичних досліджень, що охоплює базові блоки робіт, дає змогу комплексно дослідити поточний стан системи управління торговельним підприємництвом, порівняти його з ретроспективою, швидко встановити «вузькі» місця в роботі системи, визначити прогнозні сценарії розвитку подій і представити звіт за типовою формою. Виокремлено типи патологій, що можуть бути властиві системі управління торгівельним підприємництвом.

Ключові слова:

діагностика, управління, торгівля, торгівельне підприємництво, системний аналіз

Використана література:

  1. Мишин В. М. Исследование систем управления : учебник / В. М. Мишин. – 2-е изд., стер. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 527 с.

  2. Терещенко Н. Н. Методологические подходы к экономической диагностике развития потребительского рынка [Электронный ресурс] / Н. Н. Терещенко // Проблемы современной экономики. – 2008. – № 3(27). – Режим доступа : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2206.

  3. Ветрова Н. М. Экономическая диагностика состояния предприятия: обоснование метода диагностирования / Н. М. Ветрова, Н. В. Кузьмина // Экономика и управление. – 2011. – № 5. – С. 12-17.

  4. Экономическая диагностика при хозрасчете и самофинансировании / А. И. Муравьев, А. С. Вартанов, К. В. Нерсесян, Г. П. Степанян ; [под ред. А. И. Муравьева]. – Ереван : Айстан, 1989. – 132 c.

  5. Глазов М. М. Функциональная диагностика как инструмент повышения качества управления промышленным предприятием : автореф. дис. д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / М. М. Глазов. – СПб., 2000. – 37 с.

  6. Фрейдина Е. В. Исследование систем управления : учебное пособие / Е. В. Фрейдина. – М. : ОМЕГА-Л, 2008. – 367 с.

  7. Терещенко Н. Н. Экономическая диагностика развития рынка потребительских товаров (теория, методология, практика) : автореф. дис. д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Н. Н. Терещенко. – Красноярск, 2009. – 31 с.

  8. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации : [пер. с англ.] / П. Сенге. – М. : ЗАО "Олимп-Бизнес", 2003. – 408 с.

  9. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навчальний поcібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2007. 676 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf