ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сидоренко І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасний стан інвестування виробничої інфраструктури регіону. Запропоновано механізм пріоритетно-поетапного інвестування розвитку виробничої інфраструктури та реалізація цього механізму в сучасних умовах.

Ключові слова:

виробнича інфраструктура, модернізація, інвестиції, інновації, розвиток, регіон, механізм

Використана література:

 1. Бутко М. П. Інвестиційна домінанта сталого розвитку в умовах інтеграції : монографія / М. П. Бутко, О. Ю. Акименко. – Ніжин : Аспект-полиграф, 2009. – 232 с.

 2. Гордієнко В. М. Модель зростання інвестиційної активності за рахунок самофінансування [Електронний ресурс] / В. М. Гордієнко. – Режим доступу : http://gua.convdocs.org/docs/94/index-445265-1.html?page=7.

 3. Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / В. П. Ільчук ; за ред. д.е.н., проф. Є. М. Сича. – К. : Логос, 2004. – 381 с.

 4. Курмаєв П. Ю. Сутність механізму управління регіональним соціально-економічним розвитком [Електронний ресурс] / П. Ю. Курмаєв. – Режим доступу : www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Economics/44539.doc.htm.

 5. Лапаева М. Г. Организационно-экономический механизм управления инвестиционным процессом в регионе [Электронный ресурс] / М. Г. Лапаева, С. А. Байтлюв. – Режим доступа : http://vestnik.osu.ru/2006_2/17.pdf.

 6. Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення : монографія / за ред. д.е.н., проф. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 608 с.

 7. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 р. : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІДС, 2013. – 576 с.

 8. Прутська Т. Ю. Амортизаційні відрахування як джерело відтворення основних фондів та напрями реформування амортизаційної політики [Електронний ресурс] / Т. Ю. Прутська. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchnu/ ekon/2010_2_2/012-015.pdf.

 9. Салимов Л. Н. Сущность инвестиционной активности и ее значение в управление региональной экономикой [Электронный ресурс] / Л. Н. Салимов. – Режим доступа : http://www.lib.csu.ru/vch/147/014.pdf.

 10. Сидоренко І. В. Оцінка рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку виробничої інфраструктури регіону / І. В. Сидоренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. – 2012. – № 4 (62). – С. 241-250.

 11. Статистичний збірник Україна в цифрах у 2011 році” / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 251 с.

 12. Статистичний збірник “Чернігівщина в цифрах у 2009 році” / за ред. Д. І. Ашихміної. – Чернігів : Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Чернігівській області, 2010. – 188 с.

 13. Статистичний збірник “Чернігівщина в цифрах у 2010 році” / за ред. Д. І. Ашихміної. – Чернігів : Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Чернігівській області, 2011. – 184 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf