ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Талавіра Є.В., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано схему інвестиційного забезпечення реалізації інноваційних проектів в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Схема заснована на сполученні часової та просторової оптимізації портфеля інноваційних проектів, що дозволяє забезпечити поетапний процес їх реалізації залежно від наявних інвестиційних ресурсів (часова оптимізація), а в межах виділених етапів – визначитись з інвестиційними пріоритетами (просторова оптимізація).

Ключові слова:

фінансові ресурси, інвестиційне забезпечення, інноваційні проекти, джерела фінансування, фінансування

Використана література:

 1. Гненний О. М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів на залізничному транспорті в умовах невизначеності і ризиків : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.04 / О. М. Гненний ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2004. – 21с.

 2. Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток : [монографія] / В. П. Ільчук. – К. : Логос, 2004. – 384 с.

 3. Ільчук В. П. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного оновлення вантажного вагонного парку / В. П. Ільчук, Є. В. Талавіра // Вісник Чернігівського держ. технол. ун-та. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 2 (58). – С. 78-87.

 4. Кірдіна О. Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України : [монографія] / О. Г. Кірдіна. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. − 312 с.

 5. Кравченко О. О. Моделювання оцінки ефективності інвестиційних проектів на залізничному транспорті в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. О. Кравченко, О. В. Андрєєва // Ефективна економіка. – 2012. – № 12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation= 1&iid=1676.

 6. Кулаев Ю. Ф. Методы оценки инвестиционных проектов на транспорте / Ю. Ф. Кулаев. – К. : Транспорт Украины, 2001. – 182 с.

 7. Офіційний сайт Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниці». – Режим доступу : http://www.uz.gov.ua.

 8. Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті / [Є. І. Балака, О. І. Зоріна, Н. М. Колесникова, І. М. Писаревський]. – Х. : УкрДАЗТ, 2005. – 310 с.

 9. Талавіра Є. В. Застосування механізму фінансування інноваційного оновлення парку вантажних вагонів залізниць / Є. В. Талавіра // Проблемы экономики и управления на железнодор. трансп. : матер. VІІ Междунар. науч.-практ. конф., г. Судак, АРК, 11-13 октября 2012 г. – К. : ГЭТУТ, 2012. – С. 166-167.

 10. Талавіра Є. В. Інвестиційне забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Талавіра Євгенія Володимирівна. – К., 2013. – 249 с.

 11. Талавіра Є. В. Інвестиційне забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Є. В. Талавіра. – К., 2013. – 21 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf