ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Курмаєв П.Ю., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Сформовано наукові підходи до обґрунтування інноваційних пріоритетів фінансування у галузі вищої освіти в Україні. Наведено сучасні принципи фінансування освіти в Україні. Проаналізовано структуру та динаміку видатків державного бюджету на підготовку кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації. Запропоновано нові підходи до оплати освітніх послуг. Зазначено, що визначення пріоритетів розвитку в соціальній та матеріальній сферах дозволить забезпечити взаємозв’язок між навчанням і виробництвом за рахунок спільної діяльності закладів освіти/науки та підприємств. Вказується, що державне замовлення на підготовку кадрів повинно стимулювати вищі навчальні заклади реагувати на потреби суспільства у фахівцях.

Ключові слова:

вища освіта, економіка освіти, пріоритет фінансування, навчальний заклад

Використана література:

 1. Карпенко М. М. Модернізація вищої освіти як чинник розбудови суспільства знань в Україні / М. М. Карпенко // Стратегічні пріоритети. – 2006. – № 1. – С. 57-63.

 2. Боголіб Т. Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму / Т. Боголіб // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – № 3. – С. 78-81.

 3. Аналіз стану фінансування по навчальним закладам та установам і організаціям, підпорядкованим Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/Ministry_budget/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-1/1361866046/.

 4. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/Ministry_budget/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-1/1361866021/.

 5. Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України по МOH України за 2009 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/Ministry_budget/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-1/1361865974/.

 6. Комарчин О. В. Витрати державного бюджету на освіту / О. В. Комарчин, І. С. Скоропад // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.7. – С. 367.

 7. Тертична Л. І. Пріоритети ефективного формування людського капіталу в Україні / Л. І. Тертична // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2007. – Вип. 31-3. – С. 149-151.

 8. Освіта України 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mon.gov.ua/images/files/rephorma-osv/2011/4.doc‎.

 9. Курмаєв П. Ю. Побудова системи управління інноваційною діяльністю на регіональному рівні / П. Ю. Курмаєв // Актуальні проблеми економіки АПК : [колективна монографія] / за ред. Д. К. Семенди, О. І. Здоровцова. – Умань : Видавець Сочинський, 2009. – С. 198-202.

 10. Федулова Л. І. Особливості стратегічного планування та прогнозування в умовах кризи / Л. І. Федулова // Вісник Київського національного університету. – 2009. – № 3. – С. 39-44.

 11. Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 роки : схвалена Постановою Кабінету Міністрів України № 1174 від 28.07.2003 року.

 12. Kurmaev P. Y. Innovative and Replenishment Approach to Regional Economy Management / PYKurmaev // European Researcher= Европейский Исследователь. – 2013. – № 38(1-1). – P. 28-31.

 13. Матеріали до доповіді Міністра освіти і науки на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України (23 лютого 2006 року) // За сільськогосподарські кадри. – 2006. – Лютий (спецвипуск). – С. 1-5.

Переглянути статтю    Завантажити pdf