ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Проноза П.В., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено проблему впливу світової фінансово-економічної кризи 2007-2009 рр. на розвиток України та її регіонів. Розглянуто модель загальної (макроекономічної) ринкової рівноваги. Проаналізовано сутність кризи як складного суспільно-економічного явища. Розглянуто погляди науковців щодо визначення тривалості та періодичності виникнення фінансово-економічних криз. Визначено основні етапи розгортання світової фінансово-економічної кризи 2007-2009 рр. Досліджено вплив світової фінансово-економічної кризи на розвиток України та її регіонів, а саме на: процеси надходження прямих іноземних інвестицій, промисловість, будівництво, сільське господарство, соціальний розвиток. Визначено характер та особливості перебігу кризових подій в Україні. Доведено необхідність реформування соціально-економічної й фінансової систем країни.

Ключові слова:

криза, розвиток, регіон, рівновага, цикл, модель

Використана література:

 1. Чухно А. Современный финансово-экономический кризис: природа, пути и методы его преодоления / А. Чухно // Экономика Украины.– 2010.– № 1. – С. 4-8.

 2. Бурлачков В. Особенности современных экономических процессов и денежно-кредитная политика / В. Бурлачков // Экономика Украины. – 2010. – № 4.– С. 16-21.

 3. Ковальчук Т. Т. Актуалітети політики розвитку Ковальчук / Т. Т. Ковальчук, В. К. Черняк, В. Я. Шевчук. – К. : Знання, 2009. – 326 с.

 4. Дергачева В. Мониторинг национального развития как фактор экономической безопасности государства / В. Дергачева, Н. Савельев // Экономика Украины. – 2010. – № 1. – С. 19-28.

 5. Charlez Kindleberger. Manias. Panics and Crashes: A History of Financial Crises. New York : Basic Books, 1978.

 6. Стиглиц Дж. Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Дж. Е. Стиглиц. – М. : ЭКСМО, 2011. – 512 с.

 7. Ершов М. В. Мировой финансовый кризис. Что дальше? / М. В. Ершов. – М. : Экономика, 2011. – 295 с.

 8. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / Я. А. Жаліло, О.С. Бабанін, Я.В. Белінська та ін. ; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2009. – 142 с.

 9. Національний банк України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

 10. Регіони України : статистичний збірник за 2010 рік / Державний комітет статистики України / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – Ч. ІІ. – 808 с.

 11. Україна у цифрах у 2010 році : статистичний збірник / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – 252 с.

 12. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2009 р. / Департамент регіонального розвитку. – К. : Мінекономіки України, 2010. – 160 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf