ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Подимова Л.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено роль і місце університетів в інноваційному процесі в Європі та в Україні. Проаналізовані статистичні дані наукової діяльності сектору вищої освіти України, обсяги та джерела фінансування досліджень та розробок ВНЗ. Визначено фактори, які стримують розвиток співпраці університетів та бізнес-структур.

Ключові слова:

університет, інновації, бізнес-структури, співробітництво

Використана література:

1. Communication from the European Commission. Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/com2007182_en.pdf.

2. Communication from the European Commission. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.energy.eu/publications/EUROPE-2020-A-European-strategy-for-smart-sustainable-and-inclusive-growth.pdf.

3. Communication from the European Commission. Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council establishing Horizon 2020-the framework programme for research and innovation (2014-2020) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_809_final.pdf.

4. Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

5. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 13.12.1991 № 1977-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.

6. Державна цільова науково-технічна та соціальна програма «Наука в університетах» на 2008-2017 роки [Електронний ресурс] : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1155. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1155-2007-%D0%BF.

Переглянути статтю    Завантажити pdf