ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пожарицька І.М., Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено результати вивчення застосування професійного судження в міжнародних стандартах аудиту. Визначено роль судження аудитора у процесі аудиту фінансової звітності. Розроблено концептуальну модель професійного судження на основі МСА 200. Визначено предмет судження аудитора щодо процедур при формуванні аудиторського висновку.

Ключові слова:

професійне судження, судження аудитора, стандарти аудиту, аудиторський висновок, концептуальна модель судження

Використана література:

 1. Азарская М. А. Профессиональное суждение аудитора в системе контроля качества / М. А. Азарская // Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – № 42 (135). – С. 32-38.

 2. Аудиторский словарь / С. М. Бычкова, М. В. Райхман, В. Я. Соколов и др. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 192 с.

 3. Баранов П. П. Методология и методика формирования профессионального суждения о существенности : [монография] / П. П. Баранов. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2011. – 257 с.

 4. Баранов П. П. Трансформация представлений о феномене профессионального суждения аудитора в исследованиях зарубежных ученых / П. П. Баранов // Аудитор. – 2011. – № 10. – С. 22-32.

 5. Гутцайт Е. М. Аудит и другие науки / Е. М. Гутцайт // Аудитор. – 2010. – № 10. – С. 15-26.

 6. Демидова Т. А. Документирование профессионального суждения аудитора / Т. А. Демидова // Аудит и финансовый анализ. – 2010.  1. – С. 208-211.

 7. Дивинский Б. Д. Профессиональное суждение аудитора при определении уровня существенности / Б. Д. Дивинский // Аудитор. – 1999. – № 3. – С. 19-24.

 8. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2010 року / пер. з англ. О. Л. Ольховікова [та ін.]. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – Ч. 1. – 846 с.

 9. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2010 року / пер. з англ. О. Л. Ольховікова [та ін.]. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – Ч. 2. – 414 с.

 10. Панкова С. В. Профессиональное суждение бухгалтера и аудитора: сходства и различия / С. В. Панкова, Е. В. Саталкина // Международный бухучет. – 2011. – № 21. – С. 10-15.

 11. Пожарицька І. М. Професійне судження аудитора: гносеологічний аспект / І. М. Пожарицька // Економічний аналіз : зб. наук. праць / редкол. : С. І. Шкарабан ; Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль : ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2013. Вип. 13, ч. 3. – С. 19-22.

 12. Проскуріна Н. М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика : монографія / Н. М. Проскуріна. – К. : Інформ.- аналіт. агентство, 2011. – 739 с.

 13. Редько О. Ю. Аудит в Україні. Морфологія : [монографія] / О. Ю. Редько. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2008. – 493 с.

 14. Сурніна К. С. Аналітичні процедури в аудиті: методологія і практика : монографія / К. С. Сурніна. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 392 с.

 15. Шапошников А. А. Профессиональное суждение и его роль в аудите / А. А. Шапошников, Т. В. Синицына // Аудиторские ведомости. – 2006.  4. С. 3-9.

Переглянути статтю    Завантажити pdf